Ny kunnskap om hvordan jordbruket kan bli enda mer miljøvennlig

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Styrene for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har innvilget om lag 12 millioner kroner til 20 nye utredninger og forprosjekter som skal gi oss mer kunnskap om hvordan vi kan gjøre jordbruket enda mer miljøvennlig. Prosjektene dekker temaer som klimatiltak i jordbruket og klimatilpasset plantevern i norske frukthager.

- Klimaendringene skaper nye utfordringer for jordbruket. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan gjøre jordbruket enda mer bærekraftig, basert på økt utnytting av norske ressurser med fokus på økt selvforsyningsgrad og reduserte klimagassutslipp. Disse prosjektene er viktige steg i den retningen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Blant prosjektene er en utredning som skal bidra til oppdatert og utvidet kunnskapsgrunnlag om blant annet klimatiltak i jordbruket som kutter utslipp. Utredningen vil også undersøke om tiltak for utslippreduksjoner kan svekke muligheten for økt selvforsyning og forbedret matsikkerhet.

Finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri finansieres gjennom Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidlene over jordbruksavtalen (JA).

FFL-midlene skal finansiere forskning knyttet til produksjon av nærings- og nytelsesmidler, og fôrkorn til husdyr. I tillegg finansieres FFL-midlene forskningsinstituttet Nofima sine strategiske forskningsprogrammer. JA-midlene avsettes årlig under jordbruksavtalen og midlene dekker behov for forskning og utvikling med hovedvekt på anvendt kunnskap. 

Eplehage.
Prosjektene dekker temaer som klimatiltak i jordbruket og klimatilpasset plantevern i norske frukthager. Foto: Landbruks- og matdepartementet