Ny Nasjonal transportplan: Jernbanedirektoratet skal foreslå konsepter for et bedre togtilbud på InterCity-strekningene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– På Østlandet er togtilbudet på de eksisterende InterCity-strekningene ryggraden i kollektivtransportsystemet mellom byområdene. Bedre togtilbud bidrar til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene, er positivt for klimaet og gir mindre svevestøv, mikroplast og støy. Regjeringen vil i ny Nasjonal transportplan legge frem en strategi for videre utvikling av togtilbudet på disse InterCity-strekningene. Som et ledd i dette arbeidet skal Jernbanedirektoratet komme med innspill til tiltak, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede og foreslå tilbudsbaserte konsepter som tar utgangspunkt i å forbedre togtilbudet til de reisende på dagens tre InterCity-strekninger.

– Verden ser litt annerledes ut enn for bare noen få år siden. På grunn av dette må vi ta høyde for at sikkerhet og beredskap får en høyere prioritet i årene fremover. Det vil derfor være fornuftig å fokusere på kostnadseffektive løsninger som gir et bedre togtilbud for de reisende, sier samferdselsministeren.

Målene for InterCity-konseptene

Konseptene som Jernbanediretoratet har fått i oppdrag å vurdere, skal ta utgangspunkt i følgende mål:

  • Vestfoldbanen: Fire tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Tønsberg og to tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Skien
  • Dovrebanen: To tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Hamar
  • Østfoldbanen: To tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Fredrikstad

I rushtidene er det også i dag flere avganger og det skal vurderes hvordan både grunnrute og rush kan forbedres.

Kart over InterCity
Foto: Oddo Illustrasjon

Beslutningsgrunnlaget skal i tillegg inkludere et konsept med to tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Sarpsborg på Østfoldbanen. Jernbanedirektoratet er også bedt om å påse at Bane NOR ferdigstiller det pågående planarbeidet på strekningen Haug–Seut–Klavestad. Arbeidet nærmer seg slutten, og en ferdigstillelse vil bedre kunnskapsgrunnlaget om strekningen.

Målet er at de tilbudsbaserte konseptene skal gi et bedre samsvar mellom togtilbud og behov på de enkelte strekningene. Konseptene skal også bidra til å redusere utbyggingskostnadene. 

Jernbanedirektoratet bes i tillegg om å vurdere videre strategi for utvikling av InterCity-togtilbudet mellom Hamar og Lillehammer på Dovrebanen og mellom Fredrikstad og Halden på Østfoldbanen. I beslutningsgrunnlaget skal det fremkomme en faglig anbefaling for videre utvikling av InterCity-strekningene.  

– Veldig mange passasjerer pendler til og fra hovedstadsområdet. For at togtilbudene på InterCity-strekningene skal komme flest mulig reisende til nytte så raskt som mulig, mener vi det er hensiktsmessig å utvikle togtilbudet «innenfra og ut». Det betyr at vi på de tre strekningene i utgangspunktet først vil prioritere tiltak mellom Oslo og Tønsberg, Hamar og Fredrikstad, sier Nygård.   

Frigjør båndlagte arealer – legger til rette for byutvikling

I flere byområder har planlegging av ny jernbane medført båndlegging av attraktive arealer til traséer og stasjon over tid.   

– Vi ber nå Jernbanedirektoratet om at arealer som har vært aktuelle å bruke til ny jernbaneinfrastruktur kan frigjøres der det er mulig. Med dette grepet får lokalpolitikerne større områder til disposisjon i byutviklingsplanene, og det vil forhåpentlig være positivt for både innbyggere og næringsliv lokalt, sier samferdselsministeren. 

Som grunnlag for videre planlegging på Vestfoldbanen legges dagens stasjonsløsning i Larvik til grunn. Årsaken er at det ikke vil være nødvendig å bygge stasjon i Larvik for å realisere et grunnrutetilbud med to tog i timen mellom Oslo og Skien.  

På den annen side kan det i enkelte byer være behov for en ny stasjon for å oppnå målene med InterCity-utbyggingen. Jernbanedirektoratet skal vurdere dette behovet i relevante byer. Dette gjelder blant annet i Fredrikstad, som har en stor befolkning og er den siste byen på dagens indre InterCity-strekninger som ikke har en avklart stasjonsløsning.  

Ringeriksbanen er ikke omfattet av oppdraget

Ringeriksbanen, som omfatter bygging av ny jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, er definert som den fjerde InterCity-strekningen på Østlandet. Denne er ikke omfattet av oppdraget som Jernbanedirektoratet nå har fått. Ansvaret for videre planlegging av Ringeriksbanen ble sommeren 2021 overført fra Bane NOR SF til Nye Veier AS. Nye Veier arbeider nå med optimalisering av kostnader og nytte i prosjektet.     

Videre fremdrift

Jernbanedirektoratet har frist til 31. mars 2023 med å oversende beslutningsgrunnlaget. Utredningen vil inngå i departementets arbeid med ny Nasjonal transportplan.

For flere opplysninger – se: