Ny rapport om grønn omstilling i industrien

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klima- og miljødepartementet mottok i dag Miljødirektoratets rapport om grønn omstilling og potensialet for utslippskutt i industri, petroleum og energiforsyning Rapporten konkluderer med at potensialet for klimaløsninger er stort, og blir et viktig kunnskapsgrunnlag for regjeringens videre arbeid for et grønt industriløft.

- Dette er en viktig rapport fordi den går rett inn i regjeringens arbeid med Norges omstillingsmål om å kutte norske utslipp med 55 prosent innen 2030. Raske og dype utslippskutt vil være essensielle for økonomisk vekst, eksport og jobbmuligheter i alle sektorer, og denne rapporten er et viktig kunnskapsgrunnlag for regjeringens grønne industriløft, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

- Fram til nå har mye av norsk klimadebatt og -politikk handlet om hva vi gjør i ikke-kvotepliktig sektor, slik som fra transport, og jordbruk. Regjeringens syn på forholdet mellom kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp representerer et veiskille i norsk klimapolitikk. Vi sier vi skal kutte utslipp i hele økonomien og fra alle kilder, både for klimaets og for konkurransekraftens del. Da må vi starte med å vite mer om hvor potensialet er, hva som er hindrene og hvor mye vi kan kutte med ulike tiltak, sier Eide.

Rapporten fra miljødirektoratet gir en oversikt over mulige klimatiltak i petroleum, industri og energiforsyning fram mot 2030, en kartlegging av barrierer og overslag over ressursbehov.

Brevik
- Industrien er en av våre viktigste klimaløsere, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Her fra bedriftsbesøk til Norcem i Brevik. her kommer verdens første storskala anlegg for karbonfangst fra sementproduksjon. Foto: Kari Asheim

Rapporten viser at elektrifisering, overgang til hydrogen som energibærer, karbonfangst- og lagring (CCS) og bruk av biokarbon er tiltak som kan gi betydelige utslippskutt i industri, petroleum og energiforsyning. For disse sektorene vil utslippene kunne reduseres med 67 prosent i 2030 sammenlignet med 2021, dersom alle klimatiltakene beskrevet i rapporten gjennomføres.

- Industrien er en helt avgjørende del av løsningen på klimakrisen. Her finnes det kunnskap, teknologi og vilje til å finne gode klimaløsninger. I dette arbeidet skal staten være en viktig støttespiller som sørger for at omstillingen skjer raskt og på en rettferdig måte, sier Eide.

Rapporten ser på mulighetene for å kutte i klimautslipp fra eksisterende virksomheter, basert på en dialog med industrien selv. Klimatiltakene rapporten legger til grunn er basert på prosjekter virksomhetene selv har til vurdering.

- Slik sett viser rapporten et godt overslag over hva som er forventet mulig gitt dagens teknologistatus. Det er en styrke at rapporten er utviklet i dialog med industrien. Samtidig skjer det betydelig innovasjon, og muligheten for at vi ser et annerledes og større potensial om noen år, er absolutt der, sier Eide. 

Infrastruktur og ressurstilgang vil være en forutsetning for mange av prosjektene.. Dersom alle tiltakene gjennomføres vil det være behov for rundt 14 TWh fornybar kraft, rundt 2 millioner fastkubikkmeter (fm3) skogsråstoff og geologisk lagring av 4 millioner tonn CO2 i 2030.

- Tilstrekkelig kraft til ny grønn industri er nøkkelen i den grønne omstillingen. Både økt produksjon og tiltak for energieffektivisering vil være nødvendig. Utbygging av ny ren energi kan ha konsekvenser for natur og areal, derfor må vi se på løsninger hvor vi både får energi og tar vare på natur, sier Eide.