Ny rapport om nasjonal terskelverdi for offentlege anskaffingar

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Oslo Economics har på oppdrag frå Nærings- og fiskeridepartementet levert ein rapport som evaluerer hevinga av nasjonal terskelverdi som vart gjort i anskaffelsesforskrifta 1. januar 2017.

I 2017 vart grensa for offentlege anskaffingar som må ut på offentleg anbod heva frå 500 000 kroner til 1,1 millionar, og seinare auka til 1,3 millionar kroner. Det er Oslo Economics, med samarbeidspartnarar frå Inventura, NTNU og Advokatfirmet Mageli, som har evaluert hevinga av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesforskrifta frå 1. januar 2017.

Rapporten ser på korleis hevinga av nasjonal terskelverdi har hatt verknader på transaksjonskostnader, konkurranse om oppdraga, og dessutan andre ikke-prissatte verknader som tillit til offentleg sektor, innovasjon og utvikling av leverandørmarknaden. I tillegg inneheld rapporten ein samfunnsøkonomisk analyse av om den nasjonale terskelverdien bør endrast, eller om det skal innførast ei forenkla kunngjeringsplikt.

Nærings- og fiskeridepartementet mottok rapporten 1. februar 2022.