Styrker innsatsen mot alvorlig fiskerikriminalitet

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å øke bevilgningen med fem millioner kroner til arbeidet mot alvorlig fiskerikriminalitet hos Økokrim. Dette er et tiltak i tråd med Hurdalsplattformen, hvor det står at regjeringen vil styrke innsatsen mot fiskerikriminalitet nasjonalt og internasjonalt.

– Fiskerikriminaltet er å stjele av felleskapets ressurser, og er en problematikk vi setter høyt på dagsorden. I tillegg medfører det en konkurransevridning som går utover de som driver lovlig. Derfor styrker vi nå vår innsats ytterligere, for å få bukt med denne type kriminalitet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. 

Kriminalitet i fiskerinæringen er omtalt som et alvorlig trusselområde i politiet og Økokrim sine siste trusselvurderinger. Det foregår nå en stor reform av fiskerikontrollen etter at fiskerikontrollutvalget leverte sin utredning om framtidens fiskerikontroll (NOU 2019:21). En egen fiskerikriminalitetsseksjon i Nærings- og fiskeridepartementet, som ble opprettet for et år siden, har ansvar for å følge opp reformen på departementsnivå.

Fire hovedområder

Reformen av fiskerikontrollen gjøres gjennom fire hovedområder: styrking av politiets fiskekrimarbeid, digitalisering og dokumentasjon, en mer effektiv fiskerikontroll og en gjennomgang av reaksjonene ved lovbrudd.

Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og flere andre departementer jobber sammen i en arbeidsgruppe for en ny stortingsmelding mot økonomisk kriminalitet. Denne meldingen vil også inneholde tiltak mot fiskerikriminalitet. Økt tverretatlig samarbeid er viktig om vi skal lykkes i kampen mot fiskerikriminalitet.

Det er også et mål at hele verdikjeden for ressursuttaket av fisk skal automatiseres i nært samarbeid mellom forvaltning og næringen. Nærings- og fiskeridepartementet har til vurdering etablering av et offentlig privat samarbeid (OPS) for fiskeri.

– Gjennom nye teknologiske løsninger og verifiserbare datasystemer kan vi sikre et korrekt ressursuttak som bidrar til bærekraftig fiskeriforvaltning. Politiet har også etterlyst bedre dokumentasjonssystemer i fiskerinæringen som kan brukes i deres arbeid, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. 

Fire hovedspor i arbeidet mot fiskerikriminalitet

  1. Den kommende stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet vil også omhandle fiskerikriminalitet. Forslaget om styrking av Økokrims innsats på dette feltet er et tiltak som lanseres allerede nå.
  2. Digitalisering og dokumentasjon – Det er et mål å etablere et automatisert dokumentasjonssystem for norsk fiskenæring slik at uttaket av felleskapets ressurser blir registrert på en korrekt måte.
  3. En mer effektiv ressurskontroll – Omorganisering av Fiskeridirektoratet i 2022 var et tiltak for bl.a. å effektivisere og styrke fiskerikontrollen.
  4. Gjennomgang av reaksjonene ved lovbrudd – Fiskerikontrollutvalget foreslo en gjennomgang av reaksjonsapparatet ved lovbrudd i fiskerinæringen. Dette har departementet til vurdering.