Ny strategi for dataspillpolitikken

Torsdag 14. desember la kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery frem «Tid for spill – regjeringens dataspillstrategi 2024-2026» på barnebiblioteket Deichman Biblo Holmlia i Oslo.

– Dataspillfeltet har endret seg mye de senere årene. Den norske dataspillbransjen er i kraftig vekst. Det regionale og kommunale tilbudet er blitt styrket, og idretten og frivilligheten bidrar med stadig nye og gode initiativ for dataspillkulturen. Derfor må politikken også bli mer offensiv. Med denne nye strategien tar vi grep for å løfte dataspillfeltet ytterligere, sier Lubna Jaffery.

Regjeringens mål for dataspillpolitikken

Den nye strategien har følgende mål:

  • Et mangfoldig og gjennomslagskraftig dataspilltilbud med høy kvalitet
  • Likestilling og mangfold i norske dataspill og norsk dataspillbransje
  • Profesjonalitet og vekst i norsk dataspillbransje
  • En inkluderende, trygg og tilgjengelig dataspillkultur

Dataspillstrategien er todelt og inneholder én del om norsk dataspilltilbud og norsk dataspillbransje, og én del om dataspillkulturen.

Om norsk dataspilltilbud og norsk dataspillbransje

Vi ser at det norske dataspilltilbudet og den norske bransjen er inne i en god utvikling preget av vekst i bransjen, økt kvinneandel blant utviklerne og høy kvalitet i spillene som utgis. Vi ser også at regjeringens virkemidler og budsjettsatsinger på området bidrar til den positive utviklingen.  Samtidig har norske dataspill og norsk dataspillbransje et betydelig og uforløst potensial når det gjelder likestilling, næringsmessig vekst, og kulturelt gjennomslag i Norge.

Et hovedgrep i strategien for å bidra til dette, er en styrking av Norsk filminstitutts (NFI) tilskuddsordninger for utvikling og lansering av norske dataspill. Strategien presenterer blant annet en ny automatisk markedsordning i Filmfondet for tilskudd til ferdigstilling av dataspill som har mottatt utviklingstilskudd.

– Denne nye ordningen skal stimulere til at prosjektene med størst potensial blir enda bedre. På dette punktet leverer vi et løft fra strategiens første virkedag. I statsbudsjettet for 2024 har vi foreslått å øke bevilgningen til satsingen på dataspill i filmfondet med 7, 5 millioner kroner, sier Jaffery.

I tillegg til strategiens styrking av NFIs tilskuddsordninger for utvikling og lansering av norske dataspill, vil strategien inneholde tiltak på disse områdene:

  • Styrking av regionale filmvirksomheter
  • Styrking av det generelle næringsrettede virkemiddelapparatet og oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om at regjeringen skal legge frem en strategi for vekst i kreativ industri.

Om dataspillkultur

Strategien peker på dataspillkulturens styrker og potensial som fritidsaktivitet, kunst- og kulturuttrykk, e-sport og verktøy for læring. Samtidig problematiserer strategien blant annet betydelige utfordringer tilknyttet hets, sjikane og trakassering i dataspillkulturen.

Strategiens tiltak på dette området vil bidra til å styrke kunnskap og kompetanse, aktivitet og innhold, og infrastrukturen for trygge og inkluderende møteplasser, både fysiske og digitale.

Nytt nasjonalt kompetansesenter

Blant de viktigste tiltakene er opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for dataspillkultur under NFI, i samarbeid med Kulturtanken og Medietilsynet. Kompetansesenterets mandat skal være å samle, styrke og dele kunnskap og kompetanse om dataspill og dataspillkultur, først og fremst dataspill som kulturuttrykk, fritidsaktivitet og e-sport.

For å styrke innhold og aktivitet i offentlige rom og arrangementer, vil regjeringen blant annet innføre en prøveordning under NFI for tilskudd til innkjøp av dataspill og dataspill-lisenser til bruk av barn og unge i offentlige rom (bibliotek, fritidsklubber, m.m.). Tilskuddet kan også gå til fysiske og digitale offentlige arrangementer. Ordningen rettes mot både formidling av dataspill som kulturuttrykk, og som fritidsaktivitet og e-sport.

– Strategien bidrar til en bedre organisering av dataspill som fritidsaktivitet og e-sport, som gir alle spillere de trygge, inspirerende og inkluderende arenaene de fortjener. Vi legger til rette for gode fysiske arenaer, hvor kompetente fagpersoner og oppdatert datautstyr kan bidra til å styrke og utvikle dataspillkulturen. Dette blir viktige møteplasser for å fremme kreativitet, samspill, konkurranse og dataspillglede, sier Jaffery.