Ny strømstønadsordning for nærvarmekunder

Fra 6. november kan husholdningskunder av nærvarmeanlegg som baserer seg på strøm, søke om strømstønad for sine varmekjøp. Ordningen skal kompensere husholdningene for høye nærvarmepriser, som følge av at nærvarmeleverandørene har hatt ekstra høye utgifter til strøm i sin varmeproduksjon.

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE etablert en ny strømstønadsordning rettet mot nærvarmekunder. På nettsiden narvarmeordningen.no kan husholdningskunder og boligselskaper som er tilknyttet nærvarmeanlegg som baserer seg på strøm søke om å få utbetalt strømstønad for varmekjøp fra og med november 2022. NVE åpner for å ta imot søknader fra 6. november 2023.

Fjernvarmeanlegg som er underlagt prisregulering, varmesentraler som er omfattet av den ordinære strømstønadsordningen, og anlegg som i hovedsak benytter andre energibærere enn strøm er ikke omfattet av ordningen.

For å unngå resurskrevende rapportering og dokumentasjon av hvert enkelt anlegg, foreslås det at virkningsgraden settes til 2 for alle anlegg som omfattes av ordningen. Dette betyr at stønaden blir beregnet basert på halvparten av den mengden varme som kunden har kjøpt. I tillegg vil fremtidig stønad beregnes ved temperaturkorrigering av det historiske forbruket. På denne måten vil det være tilstrekkelig med én søknadsrunde for de fleste kundene.

Regjeringen har tidligere varslet at den vil gi strømstønad til husholdningskunder av nærvarmeanlegg og forslag til forskrift har vært på høring. OED har fastsatt forskrift for ordningen som trer i kraft 6. november. Beregningen av stønad tar utgangspunkt i den ordinære strømstønadsordningen. I budsjettet for 2023 er det bevilget 60 millioner kroner til ordningen. For 2024 er det foreslått en ytterligere bevilgning på 22,5 millioner kroner.

Første utbetaling vil skje i desember 2023. Øvrige utbetalinger vil skje kvartalsvis.