Høring om utvidelse av strømstønaden til å inkludere nærvarmekunder

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet foreslår en ny forskrift med bestemmelser for strømstønadsordning for kunder tilknyttet nærvarmeanlegg (fjernvarmeanlegg uten konsesjon).

Det foreslås at husholdningskunder som er tilknyttet nærvarmeanlegg som i hovedsak benytter strøm i sin varmeproduksjon, kan få stønad. Det legges opp til en søknadsbasert stønadsordning for disse husholdningskundene.  

Stønadsordningen skal kompensere husholdningene for høye nærvarmepriser, som følge av at nærvarmeleverandørene har hatt ekstra høye utgifter til strøm i sin varmeproduksjon.

Det foreslås at beregningen av stønad skal ta utgangspunkt i beregningen av stønad som følger av strømstønadsloven. Stønadsordningen gjelder kun husholdningskunder, herunder i boligselskap.

Høring - forslag til forskrift om en midlertidig søknadsbasert strømstønadsordning for husholdningskunder av nærvarmeleverandører