Ny tilleggsavtale med Enova med satsing på energitiltak, tungtransport og industri

Regjeringen inngår en ny tilleggsavtale Enova. Avtalen inneholder om lag 2,8 milliarder kroner til en forsterket satsing på blant annet energitiltak, tungtransport og industri.

Tilleggsavtalen er kommet på plass som en følge av budsjettenigheten mellom SV og regjeringspartiene. Bevilgningen til Enova skal blant annet gå til virkemidler for å få ned utslipp fra tungtransport og industri, samt energitiltak i yrkesbygg og boliger. Enova skal bidra til utvikling av teknologier og endring av markeder slik at klimavennlige løsninger blir valgt fremfor fossile.

– Enova er et av regjeringens viktigste virkemiddel i klimapolitikken og bevilgningen på 2,8 milliarder kroner vil bidra å sette ytterligere fart på omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Styrker satsingen på energieffektivisering

Regjeringen bevilger 880 millioner kroner for å styrke Enovas satsing på energitiltak. Bevilgningen skal i hovedsak styrke satsingen på energitiltak i yrkesbygg og boliger, og er en del av regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. Midlene skal anvendes i tråd med presiseringen av Enovas energimandat i tilleggsavtalen av 2023.

– Vi er inne i en tid med stor omstilling i energimarkedene. Fremover er det behov for mer nett, mer kraftproduksjon og mer energieffektivisering. Handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi legger til rette for en raskere realisering av lønnsomme energitiltak. På kort sikt bidrar det til lavere strømregninger for de som gjennomfører tiltakene, og på lengre sikt bidrar det både til å forbedre kraftsituasjonen og til å muliggjøre utslippskutt, sier energiminister Terje Aasland.

Nullutslippskjøretøy og ladeinfrastruktur

Enova har som oppgave å få til markedsendringer og at det brukes flere nullutslippsløsninger innen tungtransporten. Dette kommer i tillegg til andre virkemidler staten bruker, som avgifter, offentlige anskaffelser og bruksinsentiver.

– Vi har kommet langt i å elektrifisere personbilene, men det gjenstår en god del innen tungtransporten. Derfor bevilger vi nå 285 millioner kroner til Enova som skal gå til å øke antallet el- og hydrogenløsninger i tunge kjøretøy, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Økt satsing på industrien

Fastlandsindustrien står for 23 prosent av klimagassutslippene i Norge. Utslippsreduksjonene i industrien krever ofte lange teknologiutviklingsløp og betydelige investeringer. For å styrke innsatsen mot de store punktutslippene i industrien, økes bevilgningen til Klima- og energifondet med 1,5 milliarder kroner til dette formål.

– Industrien står for store punktutslipp som innebærer en stor klimagevinst om vi får dem redusert. Denne ekstrabevilgningen gjør det mulig for Enova å øke innsatsen for klimaprosjekter i industrien. Målet er å kutte utslipp og få en industri som er bedre tilpasset lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.