Nyankomne elever skal få et fullverdig opplæringstilbud innen tre måneder

Stortinget har vedtatt midlertidige lovendringer som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina. Barn som kommer til Norge, skal få et fullverdig opplæringstilbud senest innen tre måneder. Kommunene har uansett plikt til å gi opplæring så raskt som mulig. Det betyr at kommunene skal starte med å gi et skoletilbud til elevene, selv om ikke alt er klart.

De midlertidige lovendringene skal bidra til å gjøre det mulig for kommunene å ta imot flere fordrevne på en gang. Med dagens regler skal opplæringstilbudet være fullverdig innen én måned etter at barnet har kommet til landet, nå er reglene midlertidig endret, slik at fristen økes til tre måneder. Med denne midlertidige lovendringen får kommunene mer tid til å kunne skaffe lokaler og ansatte og få på plass et fullverdig opplæringstilbud.

I tillegg har Stortinget gitt departementet en lovhjemmel slik at tremånedersfristen kan forlenges ytterligere dersom det er nødvendig fordi det kommer svært mange fordrevne barn fra Ukraina.  Terskelen for bruk av denne forskriftshjemmelen er høy, og selv om den absolutte fristen skulle utvides utover tre måneder, vil regelen om at opplæringen skal starte så raskt som mulig fortsatt gjelde.

Kommunen kan bestemme at alle nyankomne elever skal gå i innføringstilbud

Opplæringen for nyankomne elever kan organiseres i egne grupper eller skoler (innføringstilbud) frem til de kan nok norsk til å følge den ordinære opplæringen. Innføringstilbud er godt egnet for å sikre at nyankomne barn kommer raskt i gang med opplæring i grunnleggende norsk og andre sentrale fag. Samtidig gir det kommunene fleksibilitet i organiseringen av skoletilbudet.

I dagens regelverk kreves det samtykke fra eleven eller elevens foresatte for å gi opplæring i et slikt tilbud. Nå har Stortinget vedtatt at det kan gjøres unntak fra slikt samtykke i de tilfellene der innføringstilbud er nødvendig for at de nyankomne elevene skal få et forsvarlig opplæringstilbud hvis det kommer svært mange fordrevne fra Ukraina. Det vil innebære at barn som nylig har kommet til Norge, skal få opplæringen sin i egne grupper eller klasser dersom kommunen tilbyr det og at de ikke kan velge å gå i ordinær klasse.

Rett til barnehageplass ved bosetting

Når det gjelder barnehage, får barn rett til barnehageplass når de bosettes. Da kan foreldrene søke om barnehageplass, som de andre innbyggerne i kommunen og man må følge kommunens inntaksregler. Kommunene kan tilby barnehage tidligere. Barn i mottak kan gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra mottakene.

Kan opprette nye midlertidige barnehageplasser

For å få flere barnehageplasser har Stortinget bestemt at det kan åpnes for midlertidige godkjenninger.

Den tidsavgrensede hjemmelen i barnehageloven åpner for at departementet kan komme med forskrifter som gjør at barnehager kan etableres midlertidig, og få midlertidig tilskudd hvis det kommer svært mange fordrevne fra Ukraina.

De midlertidige endringene i barnehageloven og opplæringsloven skal gjelde til 1. juli 2023.