Nyankomne elever skal få et fullverdig opplæringstilbud innen tre måneder

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Stortinget har vedtatt midlertidige lovendringer som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina. Barn som kommer til Norge, skal få et fullverdig opplæringstilbud senest innen tre måneder. Kommunene har uansett plikt til å gi opplæring så raskt som mulig. Det betyr at kommunene skal starte med å gi et skoletilbud til elevene, selv om ikke alt er klart.

De midlertidige lovendringene skal bidra til å gjøre det mulig for kommunene å ta imot flere fordrevne på en gang. Med dagens regler skal opplæringstilbudet være fullverdig innen én måned etter at barnet har kommet til landet, nå er reglene midlertidig endret, slik at fristen økes til tre måneder. Med denne midlertidige lovendringen får kommunene mer tid til å kunne skaffe lokaler og ansatte og få på plass et fullverdig opplæringstilbud.

I tillegg har Stortinget gitt departementet en lovhjemmel slik at tremånedersfristen kan forlenges ytterligere dersom det er nødvendig fordi det kommer svært mange fordrevne barn fra Ukraina.  Terskelen for bruk av denne forskriftshjemmelen er høy, og selv om den absolutte fristen skulle utvides utover tre måneder, vil regelen om at opplæringen skal starte så raskt som mulig fortsatt gjelde.

Kommunen kan bestemme at alle nyankomne elever skal gå i innføringstilbud

Opplæringen for nyankomne elever kan organiseres i egne grupper eller skoler (innføringstilbud) frem til de kan nok norsk til å følge den ordinære opplæringen. Innføringstilbud er godt egnet for å sikre at nyankomne barn kommer raskt i gang med opplæring i grunnleggende norsk og andre sentrale fag. Samtidig gir det kommunene fleksibilitet i organiseringen av skoletilbudet.

I dagens regelverk kreves det samtykke fra eleven eller elevens foresatte for å gi opplæring i et slikt tilbud. Nå har Stortinget vedtatt at det kan gjøres unntak fra slikt samtykke i de tilfellene der innføringstilbud er nødvendig for at de nyankomne elevene skal få et forsvarlig opplæringstilbud hvis det kommer svært mange fordrevne fra Ukraina. Det vil innebære at barn som nylig har kommet til Norge, skal få opplæringen sin i egne grupper eller klasser dersom kommunen tilbyr det og at de ikke kan velge å gå i ordinær klasse.

Rett til barnehageplass ved bosetting

Når det gjelder barnehage, får barn rett til barnehageplass når de bosettes. Da kan foreldrene søke om barnehageplass, som de andre innbyggerne i kommunen og man må følge kommunens inntaksregler. Kommunene kan tilby barnehage tidligere. Barn i mottak kan gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra mottakene.

Kan opprette nye midlertidige barnehageplasser

For å få flere barnehageplasser har Stortinget bestemt at det kan åpnes for midlertidige godkjenninger.

Den tidsavgrensede hjemmelen i barnehageloven åpner for at departementet kan komme med forskrifter som gjør at barnehager kan etableres midlertidig, og få midlertidig tilskudd hvis det kommer svært mange fordrevne fra Ukraina.

De midlertidige endringene i barnehageloven og opplæringsloven skal gjelde til 1. juli 2023.

Oversettelser til ukrainsk og russisk

Можливість повноцінного навчання надаватиметься новоприбулим учням не пізніше ніж протягом трьох місяців після прибуття

Стортинг прийняв тимчасові законодавчі зміни у зв’язку з приїздом переселенців з України. Діти, які приїжджають до Норвегії, мають не пізніше ніж протягом трьох місяців після прибуття отримати можливість повноцінного навчання. У будь-якому випадку комуни мають обов’язок якомога швидше залучати учнів до навчального процесу. Це означає, що комуни будуть зараховувати учнів до освітнього закладу, навіть якщо ще не все готово.

Тимчасові законодавчі зміни дадуть комунам можливість приймати більше переміщених осіб водночас. Згідно з чинними правилами, можливість повноцінного навчання має надаватися протягом одного місяця після прибуття дитини в країну. Але тепер правила тимчасово змінено, тож термін збільшено до трьох місяців. З цією тимчасовою зміною в законодавстві комуни матимуть більше часу для того, щоб знайти приміщення і залучити працівників для забезпечення повноцінного освітнього процесу.

Крім того, Стортинг дав міністерству правову основу, щоб у разі потреби цей тримісячний термін можна було подовжити, оскільки з України приїхало дуже багато дітей-переселенців. Поріг для використання цієї юридичної поправки є високим, але, навіть якщо найдовший строк складає три місяці, правило щодо того, що навчання має розпочатися якомога швидше, все одно діятиме.

Комуна може прийняти рішення щодо направлення всіх новоприбулих учнів на шкільну підготовку

Навчання для новоприбулих учнів може бути організовано в окремих групах або школах (підготовча школа), поки вони не досягнуть достатнього рівня норвезької мови, щоб долучитися до звичайного освітнього процесу. Підготовча школа  добре підходить для того, щоб новоприбулі діти швидко розпочали навчання базовій норвезькій мові та інших ключових предметів. У той же час це надає комунам гнучкості щодо організації шкільного навчання.

Згідно чинного законодавства, для проведення подібного навчання потрібна згода учня або опікуна. Наразі Стортинг прийняв рішення про виняток щодо необхідності надання згоди у тих випадках, коли підготовча програма необхідна для того, щоб новоприбулі учні отримали належне навчання, якщо приїде велика кількість переміщених осіб з України. Це означатиме, що діти, які нещодавно приїхали до Норвегії, навчатимуться у окремих групах або класах, якщо це запропонує комуна, і вони не зможуть долучитися до звичайного класу.

Право на місце в дитячому садку при поселенні

Щодо дитячого садка, діти отримують право на місце в дитячому садку при поселенні. Тоді батьки можуть подати заяву на отримання місця в дитячому садку, притримуючись правил зарахування до садків у комуні, як і інші жителі комуни. Комуни можуть запропонувати місце у дитячому садку позастроково. Дітям з притулків може бути запропоновано місце в дитячому садку за заявою з притулку.

 

Можуть створити нові тимчасові місця в дитячих садках

Щоб отримати більше місць у дитячих садках, Стортинг прийняв рішення щодо тимчасового погодження в разі їх створення.

Цей тимчасовий виняток з Закону про дитячі садки дозволяє Міністерству розробити нормативні акти, які дозволять створювати тимчасові дитячі садки та отримувати тимчасові субсидії, якщо з України приїде дуже багато переміщених осіб. Тимчасові зміни до Закону про дитячі садки та Закону про освіту діятимуть до 1 липня 2023 року.

В связи с прибытием в Норвегию украинских беженцев норвежский парламент, Стортинг, внёс некоторые временные изменения в действующее законодательство. Не позднее, чем через три месяца после приезда в Норвегию, всем прибывшим в страну детям должна быть предоставлена возможность полноценной учёбы. Муниципалитеты в любом случае обязаны как можно скорее предоставить детям возможность обучения. Это означает, что муниципалитеты должны предоставлять детям возможность учиться, даже если не всё полностью готово к началу учёбы.  

Временные изменения в закон должны способствовать обеспечению муниципалитетов всем необходимым для одновременного приёма большего числа беженцев. Согласно действующему закону, прибывающему в страну ребёнку должна быть предоставлена возможность полноценной учёбы в течение месяца после приезда. После внесения в закон временных изменений этот срок увеличивается до трёх месяцев. Благодаря этому у муниципалитетов будет больше времени на поиск помещений и персонала, а также на подготовку к полноценному учебному процессу.

 

Вносимые Стортингом изменения в закон также дают министерству право дополнительно продлевать этот трёхмесячный срок в случае необходимости, если в Норвегию прибудет очень большое число детей-беженцев из Украины. Однако воспользоваться этим правом согласно Предписанию к закону можно будет только в крайних случаях, и действующее правило о начале обучения как можно скорее после прибытия в Норвегию будет по-прежнему оставаться в силе, несмотря на возможность продления максимального срока свыше трёх месяцев.

Муниципалитетами может приниматься решение об обучении всех недавно прибывших в страну детей школьного возраста по подготовительной программе

Обучение вновь прибывших детей может проводиться в отдельных группах или школах (подготовительное обучение) до тех пор, пока они не овладеют норвежским языком в достаточной степени для обучения по обычной программе. Подготовительное обучение специально разработано для того, чтобы обеспечить только что приехавших в страну детей возможностью без промедления начать обучение норвежскому языку на базовом уровне, а также другим основным предметам. Кроме этого, оно даёт муниципалитетам свободу действий в организации обучения.

Согласно действующему законодательству для прохождения обучения по этой программе требуется согласие учащегося или его законных представителей. Стортинг постановил, что такое согласие в качестве исключения больше не будет обязательным в тех случаях, когда подготовительное обучение является необходимым для обеспечения полноценного обучения учащимся, если в Норвегию приедет очень большое число беженцев из Украины. Это будет означать, что недавно прибывшие в Норвегию дети будут обучаться в отдельных группах или классах, если муниципалитет предлагает им такую возможность, и не смогут выбрать обучение в обычном классе.

Право на место в детском саду при распределении на жительство в муниципалитет

Что касается детского сада, то ребёнок получает право на место в детском саду в связи с распределением на жительство в муниципалитет. Тогда родители могут подать заявление о предоставлении места в детском саду наряду с другими жителями муниципалитета в соответствии с общими правилами приёма. Муниципалитет может также предоставить место в детском саду вне очереди. Детям, проживающим в центрах приёма беженцев, может быть предложено место в детском саду на полный день, если с соответствующим заявлением обратится центр приёма беженцев.

Возможно создание дополнительных временных мест в детском саду

С целью создания дополнительных мест в детских садах Стортинг принял решение о возможности временной аккредитации детских садов.

Соответствующее временное положение закона «О детских садах» даёт министерству возможность принимать постановления, разрешающие создание временных детских садов и получение ими временных субсидий в случае прибытия очень большого числа беженцев из Украины.

Временные изменения в закон «О детских садах» и закон «О начальном и среднем образовании» будут действовать до 1 июля 2023 года.