Nye investeringer i kampflybasen på Ørland

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen fremmer i dag et forslag om nye investeringer i kampflybasen på Ørland flystasjon. – Med disse forslagene legger regjeringen ytterligere til rette for at Forsvaret kan ta i bruk de nye kampflyene på norsk jord høsten 2017, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen foreslår å igangsette tre nye eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter ved Ørland flystasjon, hvorav ett av prosjektene gjelder kjøp av Hårberg skole fra Ørland kommune. De to andre er å bygge et nytt forsyningslager som skal understøtte driften av de nye flyene og nye forlegninger for soldater. 

Prosjektene som legges frem for Stortinget er viktige for etableringen av kampflybasen på Ørland. Etableringen av en kampflybase på Ørland ble vedtatt gjennom behandlingen av inneværende langtidsplan for Forsvaret (Prop. 73 S 2011-2012 – Et forsvar for vår tid).

– Prosjektene skal sikre at kampflybasen har nødvendig infrastruktur og at basen settes i stand til å ta imot de nye kampflyene høsten 2017, sier forsvarsministeren.

Det nye forsyningslageret for F-35 skal stå ferdig høsten 2017 i forbindelse med mottaket av de første flyene på norsk jord. Lageret skal støtte vedlikeholdet av F-35-flyene med deler og komponenter, og lokaliseres i nærheten av vedlikeholdsbygget til F-35 for å sikre en effektiv håndtering av materiell og deler. Forsyningslageret er tilknyttet det internasjonale nettverket for forsyningsbeholdninger for F-35 som understøtter flyene i de landene som samarbeider om forsyningsløsningen. Prosjektets kostnadsramme er på 177 millioner kroner.

 

Etableringen av kampflybasen gjør det også nødvendig å tilpasse Forsvarets tilbud av boliger og kvarter til soldater. En kartlegging av status på eksisterende forlegninger og framtidig behov, har vist at antallet befalskvarter må økes med ca. 150 boenheter. I denne omgang godkjennes det bygging av 50 boenheter, mens de resterende 100 vil bli foreslått godkjent på et senere tidspunkt. De 50 boenhetene vil bli bygd i nærheten av eksisterende befalsforlegninger. Prosjektets kostnadsramme er 113 millioner kroner.

Forsvarsdepartementet har gjennom høsten 2015 forhandlet med Ørland kommune om et kjøp mulig av Hårberg skole. Hårberg skole ligger tett ved hovedinnkjøringen til Ørland flystasjon, og et kjøp av skolen vil gjøre det mulig for Ørland kommune å flytte undervisningen til et mer egnet område i kommunen. Bygging av en ny barneskole vil sikre, både nåværende og fremtidige elever og lærere ved barneskolen gode læringsvilkår og et godt skolemiljø både innendørs og utendørs. Ørland kommune har akseptert et tilbud om å kjøpe Hårberg skole for 100 millioner kroner. Hårberg skole vil inkluderes i Forsvarets øvrige eiendomsmasse på Ørland. Hvordan skolebygget skal benyttes, er så langt ikke klart. Frem til ny skole står ferdig høsten 2017, vil kommunen fortsatt få bruke Hårberg skole. Prosjektets kostnadsramme er 105 millioner kroner.