Nye krav i drosjenæringen: Høring er sendt ut og et utvalg skal se på de langsiktige utfordringene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Denne regjeringen ønsker et godt tilbud for publikum i hele landet. Det er også viktig med en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge og sjåførene har en jobb de kan leve av. Noen endringer vil vi gjøre raskt. Derfor har vi nå sendt ut en høring for å få tilbakemelding på disse. Samtidig må vi se på de langsiktige utfordringene, så vi har også satt ned et utvalg, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen har besluttet å nedsette et offentlig utvalg som skal gjøre en helhetlig vurdering av drosjenæringen. Dette er en del av arbeidet med de langsiktige tiltakene på drosjeområdet.

- Vi vet det er krevende å jobbe fram et drosjeregelverk som står seg over tid, og som skal fungere for hele drosjenæringen. Det er i dag mange og svært ulike syn på hvordan et slikt regelverk bør være. Jeg ønsker å sikre forutsigbarhet og unngå behov for hyppige og omfattende regelendringer. Derfor vil vi nedsette et offentlig utvalg som skal se på drosjereguleringen i et helhetlig perspektiv, sier Nygård.

Utvalget vil ledes av Hans Petter Graver, professor ved det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Øvrige medlemmer er:

 • Guro L. Henriksen, Oslo  - Siviløkonom og partner i Oslo Economics
 • Øystein Trevland, Sandefjord – Styreleder i Norges Taxiforbund
 • Jofri Lunde, Oslo – Næringspolitisk sjef i NHO Transport
 • Herdis Helle, Bergen – Advokat i LO
 • Håkon Johnsen, Oslo - Fylkesdirektør i Viken fylkeskommune
 • Jan Geir Solheim, Lærdal - Selvstendig næringsdrivende
 • Sahar Babri, Trondheim - Forsker ved Sintef
 • Siw Viken, Lillesand - Administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk AS
 • Dag-Einar Sivertsen, Lillestrøm - Forbundssekretær i Fellesforbundet
 • Nils-Ola Widme, Oslo – Næringspolitisk direktør i Abelia
 • Jørgen Aarhaug, Oslo – Ph.d.-kandidat ved UIO og forsker ved TØI

Utvalget skal vurdere ulike tiltak for å sikre et godt drosjetilbud i hele landet, og for grupper som er særlig avhengig av drosje. Det skal blant annet vurdere behovsprøving, driveplikt og sentraltilknytningsplikt, og hvilke krav som skal stilles til aktørene i næringen, inkludert løyvehavere og sjåfører. Utvalget skal også vurdere om det er behov for å sette flere krav til taksametersystemet og bestillingssystemet for drosjer.

Utvalget skal gjøre en helhetlig vurdering av drosjereguleringen, og må i den forbindelse også svare ut spørsmål knyttet til fastsettelse av pris og skattemessige forhold.

– En viktig del av arbeidet vil være å vurdere hvordan vi kan få en bedre drosjenæring som gir et godt tilbud til kunder over hele landet, uten at dette går utover EØS-avtalen. ESA sa i en grunngitt uttalelse i 2017, at deler av regelverket var i strid med EØS-avtalen. Vi må sørge for at et eventuelt nytt regelverk ligger innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen, sier samferdselsministeren.

For å få alle hensyn på bordet og legge til rette for en felles problemforståelse er utvalget satt sammen av eksperter fra både akademia og partsrepresentanter.

– Den endelige rapporten fra utvalget vil være et viktig grunnlag når vi skal utvikle og gjennomføre helhetlige tiltak for drosjebransjen, sier Nygård.

Det er lagt opp til at arbeidet vil ta ett år.

Høring om krav til fagkompetanse og garanti for løyvehavere

– Som tidligere varslet, sender vi nå på høring forslag til krav i drosjenæringen som kan gjennomføres uavhengig av utvalgsarbeidet. Forslagene stiller i hovedsak krav til løyvehaverne for å sikre en seriøs bransje, sier Nygård.

Regjeringen foreslår å stille følgende krav:

 • Løyvehaver skal:
  • ha tilstrekkelig faglig kompetanse
  • stille økonomisk garanti som bevis på tilfredsstillende økonomisk evne
 • Løyvehaver skal, før oppstart av drosjevirksomhet, dokumentere overfor løyvemyndighetene:
  • at drosjen er registrert i kjøretøyregisteret
  • at det er installert taksameter som tilfredsstiller kravene taksameterforskriften
 • Alle drosjer skal ha taklampe

– Med dette forslaget skal vi bidra til en seriøs drosjenæring som er kjent med og etterlever gjeldende krav. Nå forventer vi gode innspill fra både bransjen og andre interesserte, sier samferdselsministeren

Høringen avsluttes 22. juni.

Les høringen her.

Se mandatet for drosjeutvalget her.