Høring - forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til endringer i yrkestransportloven, yrkestransportforskriften og kjøretøyforskriften. Departementet foreslår blant annet at å stille krav om at den som driver drosjevirksomhet skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse og stille økonomisk garanti som bevis på tilfredsstillende økonomisk evne.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.06.2022

Vår ref.: 22/1095

Høring - forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.

Vedlagt følger høringsnotat og forslag til endringer i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr. 45 (yrkestransportloven), forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 26. mars 2003 nr. 401 (yrkestransportforskriften) og forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 4. oktober 2994 nr. 918 (kjøretøyforskriften).

Departementet foreslår i høringen å stille krav om at den som driver drosjevirksomhet skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse og stille økonomisk garanti som bevis på tilfredsstillende økonomisk evne. I tillegg foreslår departementet at alle drosjer skal ha taklampe.

Departementet foreslår videre at løyvehaver, før oppstart av drosjevirksomhet, skal dokumentere overfor løyvemyndighetene at drosjen er registrert i kjøretøyregisteret og at taksameter som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre er installert i kjøretøyet (taksameterforskriften).

Departementet foreslår også at fylkeskommuner som stiller miljøkrav til drosjer innenfor sitt distrikt, får hjemmel til å gi unntak fra dette kravet i særskilte tilfeller.

Øvrige forslag fremgår av høringsnotatet.

Forslaget er en deloppfølging av punktene om drosje i Hurdalsplattformen, som bl.a. slår fast at regjeringen vil sikre en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og der sjåførene kan leve av jobben sin.

Samferdselsdepartementet viser for øvrig til at regjeringen har utnevnt et offentlig utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av drosjereguleringen, og kommer med forslag til samlet regulering. Utvalget skal levere sin rapport 1 år etter oppstart av arbeidet.

Frist for å komme med merknader til høringen er 22. juni 2022.

Høringen er tilgjengelig på denne nettsiden på regjeringen.no.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for hørings­svar (funksjonen "Send inn høringssvar" på nettsiden). Ved helt særskilte behov for innsen­ding på en annen måte, kan høringssvar unntaksvis sendes Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no - saksnummer må da oppgis.

Alle innspill og høringssvar er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre innspill og høringssvar på vår nettside regjeringen.no.

Med hilsen

Lasse Lager (e.f.)
avdelingsdirektør

Anne-Lise Junge Jensen
fagdirektør

Abelia

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- og familiedepartementet

Datatilsynet

Fagforbundet

Finans Norge

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Hovedorganisasjonen Virke

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

ITS Norge

Justervesenet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kollektivtrafikkforeningen

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kompetanseteam Vest AS

Konkurransetilsynet

KS

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT

Nordland fylkeskommune

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norsk Kunnskaps-Institutt AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Pensjonistforbundet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Revisorforeningen

Rogaland fylkeskommune

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

SMB Norge

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Tolletaten

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat

Yrkestrafikkforbundet

Økokrim