Nye lovregler om adgangen til å kontrollere asylsøkere

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen fremmet en lovproposisjon i statsråd i dag om adgangen til å visitere asylsøkere og til å gjennomgå søkernes mobiltelefoner og andre elektroniske enheter i forbindelse med asylregistreringen ved Nasjonalt ankomstsenter.

Dagens lovgivning har ingen oppdatert regulering av adgangen til å undersøke om asylsøkere har med seg dokumenter eller elektroniske enheter som gir tilgang til informasjon som er viktig ikke bare for å klarlegge søkernes identitet, men også for å vurdere søknadene.

Reglene som nå foreslås, tydeliggjør at utlendingsmyndighetene har adgang til rutinemessig kontroll av klær og bagasje så lenge slik kontroll ikke er åpenbart unødvendig. Dette kan blant annet avdekke ID-dokumenter som søkeren ikke viser frem, eller gjenstander som ikke skal kunne tas med inn på mottakssenteret. Når det gjelder mobiltelefoner og andre elektroniske lagringsenheter, skal det gjelde strengere begrensninger. Dersom asylsøkeren motsetter seg at myndighetene skal gjennomgå enheten, må det vurderes konkret om slik gjennomgang vil være uforholdsmessig. Mobiltelefoner kan inneholde informasjon som er av stor betydning for asylsaken, men også mye personlig informasjon som ikke er relevant. Det er derfor viktig å balansere kontrollhensyn og personvernhensyn.

Overfor søkere som er omfattet av en ordning med kollektiv beskyttelse og som i stor grad har troverdige ID-dokumenter mv., er det ikke det samme behovet for inngående kontroll med det individuelle asylgrunnlaget siden dette heller ikke skal vurderes så lenge ordningen gjelder. Det er derfor understreket i proposisjonen at reglene om kontroll med mobiltelefoner som regel ikke bør benyttes for denne gruppen.

Prop. 137 L (2021–2022) Endringer i utlendingsloven (visitasjon og undersøkelse i forbindelse med registrering av søknad om beskyttelse mv.)