Nye namn til Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet

1. januar 2024 endrar Oljedirektoratet namn til Sokkeldirektoratet og Petroleumstilsynet endrar namn til Havindustritilsynet. Målet med namneendringane er at direktoratet og tilsynet skal ha namn som i større grad signaliserer det breie ansvarsområdet dei har, og som reflekterer og anerkjenner dei viktige oppgåvene dei har i utviklinga av nye næringar på norsk kontinentalsokkel.

Vedtaka om namneendringane vart gjort av Kongen i statsråd 15. september 2023.

Det engelske namnet til Sokkeldirektoratet blir Norwegian Offshore Directorate. Det engelske namnet til Havindustritilsynet blir Norwegian Ocean Industry Authority.

Lenkjer:

Brev til Oljedirektoratet om namneendringa

Brev til Petroleumstilsynet om namneendringa