Nye sanksjoner mot Russland er innført i norsk rett

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge har innført en ny runde med sanksjoner mot president Putin og det russiske regimet. Dette samsvarer med tiltak i EUs tiende sanksjonspakke, som ble vedtatt 25. februar 2023.

– Vi må opprettholde presset på den russiske regjeringen og dens støttespillere. Sanksjonene rammer Russland økonomisk og forhindrer at viktige innsatsvarer når fram til den russiske krigsindustrien. Norge står sammen med Europa og har sluttet opp om alle EUs sanksjonspakker. Vi støtter og er solidariske med ukrainernes frihetskamp, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge har sluttet opp om EUs sanksjoner mot Russland, med noen tilpasninger. Sanksjonene er gjennomført i forskrift 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.

Sanksjonene, inkludert importforbudet og pristaket på råolje og petroleumsprodukter, rammer russisk økonomi hardt. I februar i år falt Russlands skatteinntekter fra olje og gass med 46 prosent sammenlignet med nivået før krigen.

– Sanksjonene blir stadig mer omfattende og er en sterk og tydelig europeisk reaksjon på Russlands brutale angrepskrig i Ukraina. Mulighetene for å drive handel med Russland er nå svært begrenset og innebærer en høy risiko, understreker utenriksministeren.

Fakta om de nye sanksjonene mot Russland

 • Listeføring av ytterligere 87 personer og 34 enheter. Listeføringene er allerede gjennomført i norsk rett. Totalt er 1678 fysiske og juridiske personer nå listeført.
 • Nye rapporteringsplikter for å fremme overholdelse av økonomiske frystiltak i § 3 (§ 8).
 • Nye rapporterings- og opplysningsplikter i forbindelse med forbudet mot handel med visse omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter utstedt av Russland mv. (§ 8c).
 • Forbud mot å la russiske statsborgere mv. inneha stillinger i visse styrende organer (§ 8cb).
 • Utvidelse av listen over enheter knyttet til Russlands militære- og industrikompleks (§§ 16, 16a og 16b).
 • Forbud mot transitt via Russlands territorium av flerbruksvarer og skytevåpen (hhv. §§ 16 og 16aa).
 • Nye eksportrestriksjoner, mot bl.a. sensitive flerbruksvarer og avansert teknologi (§ 16a), kjøretøy (§ 17i), byggevarer (§ 17i), varer i luftfartsindustrien (§ 17c) og andre varer militæret kan ha nytte av (§ 17i) m.m.
 • Forbud mot å tilby lagringskapasitet for naturgass (§ 17aa).
 • Nye importrestriksjoner mot bitumen, asfalt, syntetisk gummi og kjønrøk (§ 17g).
 • Nye regler for notifikasjon av ikke-ruteflygninger mellom Russland og Norge (§ 19).
 • Tiltak for å legge til rette for avvikling av virksomheter i Russland (§ 19d) og frigivelse av enkelte varer (§ 19f).
 • Presisering av at lostjenester kan tilbys til fartøy under uskyldig gjennomfart (§ 19e).

Veiledning til næringslivet

Utenriksdepartementets veileder til næringslivet ligger på denne siden på regjeringen.no og oppdateres regelmessig.

Lovtekster

Forskriftsendringene som Utenriksdepartementet har innført er nødvendige for å gjennomføre EUs sanksjoner i Norge.

Nærmere informasjon om alle de nye sanksjonene er tilgjengelig i forskriften (PDF).

Forskriften trer i kraft straks og publiseres på Lovdata.

Endringene i forskriftens § 8 trer i kraft 3. juni 2023.

Endringene i forskriftens § 8c trer i kraft 4. juni 2023.