Offisielt fra statsråd 6. desember 2019

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven).

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. desember 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 29 S (2019-2020)
Samtykke til ratifikasjon av avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet av 3. oktober 2018
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Meld. St. 9 (2019-2020)
Kvalitet og pasientsikkerhet 2018
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Prop. 31 L (2019-2020)
Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven)
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 32 L (2019-2020)
Endringer i sjøloven og NIS-loven
(bareboatregistrering og overtredelsesgebyr)
(Nyhetssak)

Prop. 33 L (2019-2020)
Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Ikraftsetting av lov 15. mars 2019 nr. 6 om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven). Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Sanksjon av Stortingets vedtak 26. november 2019 til lov om endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen).
Lovvedtak 6 (2019-2020)  Lov nr. 76

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. desember 2019 til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.).
Lovvedtak 8 (2019-2020)  Lov nr. 77
Delt ikraftsetting av endringsloven.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om sikkerhetslovens anvendelse for virksomheter i Dronning Maud Land fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrifter om vern for skogområder i fylkene Østfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland fastsettes.
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 30. november 2004 nr. 1528 om bingo fastsettes.

4. Klagesaker mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klage fra Telenor Norge AS av 14. september 2018 på Samferdselsdepartementets vedtak av 9. august 2018 med pålegg om å tilby særlige tjenester til funksjonshemmede og andre sluttbrukere med spesielle behov, tas ikke til følge.

5. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Kairo, Egypt, Lene Natasha Lind, tillike til ambassadør i Tripoli, Libya.

Utnevning av ambassadør i Luanda, Angola, Kikkan Marshall Haugen, tillike til ambassadør i Malabo, Republikken Ekvatorial-Guinea.

Finansdepartementet
Utnevning av underdirektør Kyrre Stensnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av kommandør Oliver Berdal til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

6. Andre saker

Forsvarsdepartementet
Fullmakt til å stille til rådighet et norsk militært bidrag til NATO Mission Iraq.

Justis- og beredskapsdepartementet
Organisasjonsplan for redningstjenesten fastsettes.