Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 1. februar 2013

I statsråd i dag ble det blant annet besluttet forskriftsendringer som klargjør og effektiviserer saksbehandlingsreglene for klagebehandlingen i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. februar 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1. Proposisjoner og meldinger

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 59 L (2012-201)
Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Prop. 60 S (2012-2013)
Endringer i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet (norsk deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel)

 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. januar 2013 til lov om endringar i partiloven.
Lovvedtak 35 (2012-2013)  Lov nr. 6
Delt ikraftsetting av Stortingets vedtak 10. januar 2013 til lov om endringar i partiloven. Endringene, med unntak av ny §§ 18 a, 18 b, 20 a og 20 b, trer i kraft
1. mars 2013. Ny §§ 18 a, 18 b, 20 a og 20 b, trer i kraft 1. januar 2014.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 19. juni 2009 nr. 75 om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (elektronisk kontroll ved kontaktforbud, saksbehandlingsregler for besøksforbud mv.) avsnitt I og nytt kapittel 16 c i straffeprosessloven, trer i kraft straks.

 

3. Forskrifter

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsbestemmelser i forbindelse med lov om endringar i partiloven.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 15. november 2002 nr. 1288 om klagenemnd for offentlige anskaffelser.

 

4. Delegasjon av myndighet

Olje- og energidepartementet

Delegasjon av departementets myndighet etter lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 9-3 til Arbeidsdepartementet.

 

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Hans Brattskar utnevnes til ambassadør i Nairobi med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Underdirektør Alexander Behringer utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialrådgiver Espen Erlandsen utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Avdelingsdirektør Håvard Bekkelund utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Advokat Fanny Platou Amble og spesialrådgiver Kyrre Grimstad utnevnes til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskiftedommer Frank Rødal utnevnes til jordskiftedommer ved Akershus og Oslo jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Senioringeniør Turid Gai utnevnes til jordskiftedommer ved Nord-Gudbrandsdal jordskifterett og Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert jordskiftedommer Rune Krok konstitueres som jordskiftedommer uten fast sokn ved Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

 

6. Andre saker

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Brunei, undertegnet i Paris den 27. juni 2012.

Forsvarsdepartementet

Samtykke til at dokumentene MC 324/1, MC 324/2 og utkast til MC 324/3 føres som bevis i Oslo tingretts sak om gyldigheten av ligningsvedtak for året 2010.

Til toppen