Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 11. januar 2013

I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal foreta en gjennomgang av dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp. Utvalget skal også lage forslag til nytt regelverk.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. januar 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

 1. Proposisjoner og meldinger

Forsvarsdepartementet

Prop. 57 L (2012-2013)
Endringer i forsvarspersonelloven
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. november 2012 til lov om endringer i statsborgerloven.
Lovvedtak 5 (2012-2013)  Lov nr. 1

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2012 til lov om endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon).
Lovvedtak 28 (2012-2013)  Lov nr. 2

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2012 til lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven).
Lovvedtak 22 (2012-2013)  Lov nr. 3

Landbruks- og matdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2012 til lov om endringar i jordskifteloven.
Lovvedtak 20 (2012-2013)  Lov nr. 4
Loven trer i kraft fra 1. februar 2013.

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. januar 2013 til lov om endringer i energiloven.
Lovvedtak 34 (2012-2013)  Lov nr. 5
Loven trer i kraft 15. januar 2013.

3. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal foreta en gjennomgang av dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp og lage forslag til nytt regelverk:

Høyesterettsdommer Bergljot Webster, Asker (leder)
Advokat Jeppe Normann, Asker
Advokat Cecilie Schjatvet, Oslo
Kommuneadvokat Marianne Abeler, Tromsø
Rettshjelper Terje Svendsen, Frøya
Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund, Stavanger
Professor Tor Wallin Andreassen, Bærum
Førsteamanuensis Eivind Kolflaath, Bergen
(Pressemelding)

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Dag Henrik Sandbakken gis med virkning fra 1. februar 2013 avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Liv Signe Navarsete.

Bonde Eli Blakstad utnevnes til statssekretær for statsråd Liv Signe Navarsete.
(Pressemelding) 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Underdirektør Jan Berg utnevnes til avdelingsdirektør i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Departementskonstituert ekspedisjonssjef Geir Åvitsland utnevnes til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Gjermund Eide utnevnes til brigader i Hæren med disponering i stilling som nestleder i kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Seniorrådgiver Olav Gjestvang utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Direktør Øistein Knudsen jr. utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Direktør Ellen Stokstad åremålsbeskikkes som direktør for Justervesenet for en ny periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av vertslandsavtale mellom Norge og Arktisk Råds sekretariat.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 av 19. desember 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF kan bli bindende for Norge.

Finansdepartementet

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og republikken Botswana om opplysningar i skattesaker.

Olje- og energidepartementet

Govddesåga Kraftverk AS gis konsesjon for bygging av Govddesåga kraftverk mv. i Beiarn kommune i Nordland.

Til toppen