Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. oktober 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1. Proposisjoner og meldinger

Statsministerens kontor

Meld. St. 4 (2012-2013)
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2011-2012

 

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 4 S (2012-2013)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 139/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 911/2010 om den innledende driftsfasen av det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES)

Meld. St. 5 (2012-2013)
EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU

 

Arbeidsdepartementet

Prop. 2 L (2012-2013)
Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service (private sykehjem) ved tariffoppgjøret 2012

Prop. 5 L (2012-2013)
Endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. (offentlig tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter)

Prop. 7 L (2012-2013)
Endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger)
(Pressemelding)

 

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 8 S (2012-2013)
Auka låneramme i Husbanken
(Pressemelding)

 

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 3 L (2012-2013)
Endringar i jordskifteloven

 

Samferdselsdepartementet

Prop. 6 S (2012-2013)
Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella – Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland
(Pressemelding)

 

2. Forskrifter

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk 17. juni 2005 nr. 657 til sameloven (lov 12. juni 1987 nr. 56).

 

3. Styrer, utvalg

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Følgende medlemmer med personlige stedfortredere oppnevnes til Personvernnemnda fra 1. januar 2013 til 31. desember 2016:

Professor Ann Rudinow Sætnan, Trondheim
Personlig stedfortreder: Daglig leder Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, Volda

Universitetslektor Gisle Hannemyr, Oslo
Personlig stedfortreder: Direktør Torgeir Waterhouse, Oslo

Professor Ørnulf Rasmussen, Bergen
Personlig stedfortreder: Advokat Michal Wiik Johansen, Bodø

Lege/prosjektleder Marta Ebbing, Bergen
Personlig stedfortreder: Dr. scient. Anne Forus, Oslo

Advokat Nina Melsom, Bærum
Personlig stedfortreder: Advokat Hans Marius Graasvold, Bærum

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes og gjenoppnevnes til Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2012 til og med 31. oktober 2016:

Medlemmer:
Lagdommer Tonje Fisknes 

Jordskiftekandidat/arealplanlegger Irene Runningen

Viserektor Bjørn Goksøyr (gjenoppnevnes)

Advokat Bjørn Harald Borg (gjenoppnevnes)

Lagdommer Jarle Golten Smørdal oppnevnes som varamedlem
for lagdommer Tonje Fisknes

 

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Hege Solbakken gis med virkning fra 19. oktober 2012 avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Liv Signe Navarsete.

Konstituert statssekretær Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim utnevnes med virkning fra 19. oktober 2012 til statssekretær for statsråd Liv Signe Navarsete.
(Pressemelding)

 

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Beograd, Nils Ragnar Kamsvåg, utnevnes tillike til ambassadør i Skopje, Makedonia.

Ministerråd Kåre Stormark utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Vibeke Rysst-Jensen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Trygve Bendiksby utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Caroline Louisa Maria Bond utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Jan Wilhelm Grythe utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Ingrid Mollestad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Trine Liljan utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Finansdepartementet

Underdirektør Jan Olav Pettersen utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Senioradvokat Bente Løvik Ulven og konstituert tingrettsdommer Cicilie Røttum utnevnes til tingrettsdommere ved Asker og Bærum tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Dommerfullmektig Anders Bachmann utnevnes til sorenskriver ved Hammerfest tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Anne Grete Larsen Hestnes utnevnes til tingrettsdommer ved Senja tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Siri Vigmostad utnevnes til sorenskriver ved Larvik tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert lagdommer Åse Berg konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2012 til og med 31. oktober 2014.

Pensjonert sorenskriver Jens Kristian Elstad konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2012 til og med 30. september 2014.

Pensjonert lagdommer Fridtjof Mohr konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2012 til og med
30. september 2014.

Pensjonert sorenskriver Gunnar Hanssen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2012 til og med 31. august 2014.

Pensjonert sorenskriver Magne Arne Nerland konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2012 til og med 14. september 2014.

Pensjonert tingrettsdommer Elisabeth Løseth konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2012 til og med 31. august 2014.

Pensjonert sorenskriver Gunnar Hanssen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2012 til og med 8. august 2014.

 

Miljøverndepartementet

Avdelingsdirektør Berit Skarholt utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Samferdselsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Cecilie Taule Fjordbakk utnevnes til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Til toppen