Offisielt fra statsråd 14. november 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. november 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 16 (2003-2004)
Om samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg mellom EFTA-statene og Chile undertegnet i Kristiansand 26. juni 2003 (frihandelsavtale)

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

St.prp. nr. 30 (2003-2004)
Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 31 (2003-2004)
Endringer på statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 17 (2003-2004)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2003 under Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 15 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven)
( Pressemelding)

Fiskeridepartementet

St.prp. nr. 28 (2003-2004)
Om endringer av bevilgninger mv. for 2003 på Fiskeridepartementets område

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 20 (2003-2004)
Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2003
(Pressemelding)

Helsedepartementet

St.prp. nr. 21 (2003-2004)
Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2003 under Helsedepartementet
( Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 25 (2003-2004)
Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 22 (2003-2004)
Om endringer i statsbudsjettet 2003 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

St.meld. nr. 10 (2003-2004)
Om Sametingets virksomhet i 2002

Kultur- og kirkedepartementet

St.prp. nr. 26 (2003-2004)
Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2003

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 16 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl

St.prp. nr. 19 (2003-2004)
Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2003 under Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 27 (2003-2004)
Om endringer på statsbudsjettet for 2003 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 18 (2003-2004)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2003 under Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 24 (2003-2004)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2003 m.m. under Olje- og energidepartementet og endringar under Gassled

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 29 (2003-2004)
Om endring av løyvingar mv. for 2003 på Samferdselsdepartementets område
(Pressemelding)

St.meld. nr. 11 (2003-2004)
Om virksomheten til Posten Norge AS
( Pressemelding)

Sosialdepartementet

St.prp. nr. 23 (2003-2004)
Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2003

Utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 15 (2003-2004)
Om endringer på statsbudsjettet for 2003 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

2. Forskrifter

Helsedepartementet

Fastsettelse av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften).

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften).

Sosialdepartementet

Fastsettelse av forskrift om årlig regulering av medlemspremien i pensjonstrygden for fiskere.

3. Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Rutebilhistorisk Forening, Telemark, over Samferdselsdepartementets vedtak om å sette vilkår om økonomisk garanti som betingelse for løyvefritak. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Lisboa, ambassadør Arnt Magne Rindal, utnevnes tillike til ambassadør i Praia, Kapp Verde.

Seniorrådgiver Jon Westborg utnevnes til ambassadør i New Delhi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstitusjon av advokat Benedicte Hordnes som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter forlenges fram til og med 30. august 2004.

Konstitusjon av dommerfullmektig Inga Bejer Engh som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter forlenges fram til og med 31. desember 2004.

5. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Lars Sponheim oppnevnes som settestatsråd for statsråd Victor D. Norman for å besvare henvendelse fra Stortinget om statens regelverk for representasjonsutgifter mv.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) kan bli bindende for Norge.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og Det internasjonale handelssenter UNCTAD/WTO (ITC).

Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og Det internasjonale arbeidsbyrået.

Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur.

Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og De forente nasjoners konferanse for handel og utvikling (UNCTAD).

Olje- og energidepartementet

Svartisen Holding AS gis tillatelse til erverv av 100 prosent av aksjene i Eastern Norge Svartisen AS.