Offisielt fra statsråd 14. juni 2019

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. juni 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Meld. St. 27 (2018-2019)
Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 126 L (2018-2019)
Endringer i passloven og ID-kortloven
(utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.)(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 28 (2018-2019)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. mai 2019 til lov om arv og dødsboskifte (arveloven).
Lovvedtak 55 (2018-2019)  Lov nr. 21

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mai 2019 til lov om endringer i skipsarbeidsloven mv.
Lovvedtak 59 (2018-2019)  Lov nr. 22
Loven trer i kraft 1. august 2019.
(Se pkt. 5 Andre saker)

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2019 til lov om endringer i konkurranseloven.
Lovvedtak 84 (2018-2019)  Lov nr. 23
Loven trer i kraft 1. juli 2019.
(Se pkt. 5 Andre saker)

3. Styrer og utvalg     

Justis- og beredskapsdepartementet
Straffelovrådet opprettet ved kgl. res. av 11. juli 1947 nedlegges.
Det opprettes et nytt straffelovråd.
Oppnevning av faste medlemmer i Straffelovrådet for perioden 14. juni 2019 til 14. juni 2023:

Leder: Professor Linda Gröning, Bergen
Medlem: Lagdommer Susann Funderud Skogvang, Tromsø
Medlem: Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther, Nedre Eiker
Medlem: Advokat Anders Brosveet, Oslo
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen gis med virkning fra 21. juni 2019 kl. 1200 avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Politisk rådgiver Hannah Sumeja Atic konstitueres som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet i perioden fra 14. juni 2019 kl. 1200 til 15. oktober 2019 kl. 1200.
(Nyhetssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av avdelingsleder Biørn Bogstad til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Utnevning av underdirektør Kristin Solberg-Watle til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av samfunnsøkonom Tarjei Havnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Frabeordring av oberstløytnant Gunn-Eva Høgseth som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen.

Beordring av kaptein Ida Bjørklund Heggheim som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen for perioden fra 1. september 2019 til 1. september 2022.

Helse- og omsorgsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av Audun Hågå som direktør for Statens legemiddelverk for en ny periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av lovrådgiver Torunn Salomonsen Holmberg til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Klima- og miljødepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Anja Elisenberg til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåelse av avtale av 4. september 2018 mellom Norge og Sverige om gjensidig bistand mellom politiets spesielle innsatsenheter i krisesituasjoner.

Godkjenning av protokoll av 6. februar 2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fastsettelse av Aarborten tjïelte som samisk navn på Hattfjelldal kommune og fastsettelse av Aarborte som samisk navn på Hattfjelldal. Fastsettelse av rekkefølgen skal være 1. Aarborte og 2. Hattfjelldal.
(Nyhetssak)

Personalreglement for departementene fastsettes.

Reglement for personalforvaltningen i departementene fastsettes.
Reglement for personalforvaltningen i departementene, fastsatt ved kongelig resolusjon 25. september 1998, oppheves fra og med 1. juli 2019.

Personalreglement for utenrikstjenesten fastsettes.
Reglement for personalforvaltningen i utenrikstjenesten, fastsatt ved kongelig resolusjon 6. mai 2011, oppheves fra og med 1. juli 2019.

Nærings- og fiskeridepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2115/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk, kan bli bindende for Norge.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Olje- og energidepartementet
Jølstra Kraft DA gis tillatelse til erverv av fallrettigheter i Jølstravassdraget i samsvar med framlagte forslag.