Offisielt fra statsråd 16. februar 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. februar 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 45 (2000-2001)
Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005
(Pressemelding)

 

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 46 (2000-2001)
Moxy Trucks AS – egenkapitaltilførsel
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 40 (2000-2001)
Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av forskrift om valg av Sameting.

3. Delegasjon av myndighet

Kommunal- og regionaldepartementet

Fordeling av myndighet etter lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 50 nr. 9, 51 nr. 1, 59 a nr. 1 og 2.

4. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Rikslønnsnemnda fra 1. mars 2001 til 1. mars 2004:

Som faste nøytrale medlemmer:
Sorenskriver Stein Husby, Kongsberg
Avdelingsdirektør Anne-Britt Evensen Norum, Oslo
Professor Steinar Strøm, Oslo

Som representant for arbeidstakerinteresser etter lov om lønnsnemnd i arbeidstvister:

Nestleder i Landsorganisasjonen i Norge, Gerd Liv Valla, Oslo

Personlige varamedlemmer:
Nestleder Jan Balstad, Nesoddtangen
Hovedkasserer Bente N. Halvorsen, Hagan
Leder i YS, Randi Bjørgen, Trondheim
Førstesekretær Evy Buverud Pedersen, Lillestrøm
Sekretær Liv Undheim, Oslo
Sekretær Per Gunnar Olsen, Oslo
Leder i YS Kommune, Alf Ø. Bowitz, Stavanger
Sekretær Rita Lekang, Oslo

Som representant for arbeidsgiverinteresser etter lov om lønnsnemnd i arbeidstvister:
Viseadministrerende direktør Lars Chr. Berge, Høvik

Personlige varamedlemmer:
Forhandlingsdirektør Kirsti Stokland, Oslo
Forhandlingsleder Brit Spilling, Blommenholm
Forhandlingsdirektør Gunnar Flaat, Oslo

Som representant for arbeidstakerinteresser etter lov om offentlige tjenestetvister:
Nestleder Berit Irene Tolg, Oslo

Personlige varamedlemmer:
Nestleder i NTL, Tor-Arne Solbakken, Rygge
Leder i YS Stat, Britt T. B. Brestrup, Oslo
Forbundsleder i Lærerforbundet, Anders Folkestad, Stranda
Forhandlingsleder i Norges Juristforbund, Rolf Jacobsen, Asker

Som representanter for statens interesser etter lov om offentlige tjenestetvister:
Statens personaldirektør Per Engebretsen, Oslo

Personlige varamedlemmer:
Avdelingsdirektør Randi Stensaker, Sandvika
Avdelingsdirektør Ingrid Haugen, Oslo
Departementsråd Harald Nybøen, Oslo
(Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Landbruksdepartementet

Klagen fra Synnøve Finden ASA over Landbruksdepartementets vedtak om avslag på begjæring om partsinnsyn tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ministerråd Kåre Reidar Aas utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialrådgiver Johan Christopher Vibe utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Havanna, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Stein Undheim utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Bagdad, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Jacques Heliard utnevnes til ulønnet konsul i Nantes, Frankrike.

Underdirektør Ole Garshol beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Madrid, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kontreadmiral Ole-Gerhard Røn beordres i stillingen som Assistant Chief of Staff (ACOS) Intelligence Division, Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Kjell Furuberg utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Seksjonssjef ved Oslo politidistrikt Beate Gangås, assisterende sjef ved Kriminalpolitisentralen Håkon Skulstad, politiinspektør ved Politiets overvåkingstjeneste Kjetil Nilsen, assisterende politimester ved Romerike politidistrikt Asbjørn Gran, politiinspektør ved Oslo politidistrikt Ingrid Wirum og politiinspektør i Politidirektoratet Per Jacob Solhaug åremålsutnevnes til politimestre i Politidirektoratet for en periode på 6 år fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Lagdommere Olaf Andreas Jakhelln og Aage Rundberget utnevnes til lagmenn i Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Vegard Sunde utnevnes til lagdommer i Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Underdirektør Britt Wolff utnevnes til sorenskriver i Midhordland med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Ingmar Nestor Nilsen utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Øystein Johannessen konstitueres som avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med virkning fra 1. mars 2001.

Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Randi Vennes utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Underdirektør Barbro Noss utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Godkjennelse av endringer i konvensjonen av 15. juli 1982 vedrørende opprettelsen av Den europeiske telesatellittorganisasjon (EUTELSAT) med tilhørende driftsavtale. 
 

Godkjenning av avtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat.

Statsgaranti for Jan Groth-utstillingen i Hara Museum ARC, Japan, i perioden 1. mars til 15. juli 2001.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Olav Akselsen med ektefelle ved offisielt besøk til Mexico og Venezuela 28. februar – 7. mars 2001.

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av endring av vedtekter for stiftelsene Teknologisk Institutt og Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN).