Offisielt fra statsråd 16. april 2021

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram forslag om endringer i klimamålene for 2030 og 2050.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 16. april 2021. Følgende vedtak offentliggjøres: 

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 176 S (2020-2021)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om etablering av Kreativt Europa, EUs program for kultur og audiovisuell sektor (2021-2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet
(Nyhetssak)

Prop. 177 S (2020-2021)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning som regulerer programmet for sysselsetting og sosial innovasjon ESF+/EaSI (2021-2027)

Prop. 178 S (2020–2021)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av EUs romprogram (2021-2027) og EUs byrå for romprogrammet

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 184 L (2020–2021)
Endringer i folketrygdloven (hjelpestønad til barn under sykehusopphold og virkningstidspunkt for uføretrygd)
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 182 L (2020-2021)
Endringer i klimaloven (klimamål for 2030 og 2050)
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 183 S (2020-2021)
Finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste – Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. april 2021 til lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven).
Lovvedtak 81 (2020-2021)  Lov nr. 18
Loven trer i kraft straks.
(Nyhetssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. april 2021 til lov om endringer i folketrygdloven (ny ordning med forskutteringsplikt for arbeidsgiver ved kompensasjon til arbeidstakere som er rammet av innreiserestriksjoner).
Lovvedtak 91 (2020-2021)  Lov nr. 19

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. februar 2021 til lov om endringer i sivilbeskyttelsesloven (innhenting og behandling av opplysninger, gjennomføring av tjeneste, sanksjoner mv.).
Lovvedtak 69 (2020-2021)  Lov nr. 20
Endringsloven trer i kraft 1. mai 2021
Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 9. mars 2021 til lov om endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.).
Lovvedtak 73 (2020-2021)  Lov nr. 21
Loven trer i kraft straks.
(Nyhetssak)

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endringer i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien fastsettes.
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisin­forskriften) fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 27. juni 2019 nr. 923 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 27. juni 2003 nr. 959 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter fastsettes.

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og beredskapsdepartementet
Delegering av departementets forskriftskompetanse etter sivilbeskyttelsesloven §§7, 7a, 8, 8a, 9, 9b, 9c, 12, 15a, 36 og 38 til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser.
(Nyhetssak)

5. Klagesaker m.v.

Statsministerens kontor
Klage fra NRK v/journalist Anne Cecilie Remen over Statsministerens kontors avgjørelse 9. april 2021 om avslag på innsynsbegjæring 9. april 2021. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av jordskifterettsleder Arve Konstali til jordskifterettsleder ved Agder jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud til sorenskriver ved Buskerud tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert sorenskriver Kåre Ingvard Skognes til sorenskriver ved Midtre Hålogaland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Odd Magne Gjerde til sorenskriver ved Romerike og Glåmdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Ingjerd Thune til sorenskriver ved Vestre Innlandet tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert sorenskriver Mari Bø Haugstad til sorenskriver ved Østre Innlandet tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors til sorenskriver ved Sis-ja Nuorta- Finnmárkku diggegoddi/Indre og Østre Finnmark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset til sorenskriver ved Møre og Romsdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Yngve Svendsen til sorenskriver ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert sorenskriver Ragnhild Borgerud til sorenskriver ved Søndre Østfold tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Robert Versland til sorenskriver ved Agder tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av plan- og utviklingssjef Annlaug Helene Kjelstad til jordskifterettsleder ved Sogn og Fjordane jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av statsadvokat Heidi Reinholdt-Østbye til førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av utreder Helene Bærug Hansen til statsadvokat ved Riksadvokatembetet fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet
Undertegning av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid.
(Nyhetssak)

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av 11. desember 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen), kan bli bindende for Norge.

Forsvarsdepartementet
Major Knut Andreas Flydal tildeles Krigskorset med sverd for på særlig fremragende måte å ha utmerket seg ved ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Syria i 2017.
(Nyhetssak)

Chief Warrant Officer 5 Brian Michael Edwards tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utmerket seg ved personlig tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2019.
(Nyhetssak)

Oberstløytnant Marius Kristiansen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utmerket seg ved personlig tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2014.
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Bevilgningene i statsbudsjettet for 2021 under kapittel 732, post 70, kapittel 732, post 77 og kapittel 2711, post 76 overskrides med utgifter med inntil 836 mill. kroner for å kunne begynne arbeidet med massetesting for covid-19 som del av håndteringen av utbruddet av koronaviruset.
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Reviderte vilkår for tillatelse til Foreningen til Bægnavassdragets Regulering til å regulere Vestre Bjonevatn og Samsjøen fastsettes.