Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 16. mars 2018

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram forslag til ny kommunelov.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. mars 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Prop. 48 S (2017-2018)
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 46 L (2017-2018)
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 47 L (2017-2018)
Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)
(Nyhetssak)

Prop. 45 L (2017-2018)
Endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.)
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld. St. 9 (2017-2018)                                                                 
Noregs fiskeriavtalar for 2018 og fisket etter avtalane i 2016 og 2017

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 6. mars 2018 til lov om endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse).
Lovvedtak 28 (2017-2018)  Lov nr. 1
Loven trer i kraft 1. august 2018.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Merete Lundemo til ambassadør i Addis Abeba, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Grete Løchen til ambassadør i Hanoi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet
Utnevning av lovrådgiver Henriette S. Hjort, spesialutreder Frédéric Wilt og lovrådgiver Martin Børresen til avdelingsdirektører i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av konstituert lagdommer Frode Stock til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Kristin Farstad til tingrettsdommer ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Truls Lie til tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Geir-Olav Jensen som tingrettsdommer ved Nedre Romerike tingrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av politiadvokat Heidi Reinholdt-Østbye som statsadvokat ved Riksadvokatembetet fra 16. april 2018 og inntil videre, dog ikke utover 15. oktober 2019.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske venturekapitalfond og forordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske fond for sosialt entreprenørskap og to gjennomføringsforordninger.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer, kan bli bindende for Norge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Med hjemmel i valgloven § 9-2 første ledd blir den alminnelige valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2019 fastsatt til mandag
9. september 2019.
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Voss Energi AS gis tillatelse til overføring av Svartavatn og Krokatjørna til  Torfinnsvatn i Voss kommune.
(Nyhetssak)

Tafjord Kraftproduksjon AS gis tillatelse til planendring i forbindelse med overføring fra Øvre Koppane til kraftverket Tafjord 5 i Norddal kommune.

Stardalen Kraft AS gis tillatelse til planendring for bygging av Stardalen kraftverk i Stardalselva i Jølster kommune.

Statkraft Energi AS gis tillatelser til planendring i forbindelse med regulering av Kivatn og overføring til Langvatn i Sørfjordvassdraget i Sørfold kommune.

Til toppen