Offisielt fra statsråd 18. september 2015

I statsråd i dag ble direktør Sigrun Elisabeth Vågeng utnevnt til arbeids- og velferdsdirektør for en periode på 6 år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. september 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Prop. 155 S (2014-2015)
Samtykke til godkjennelse av protokoll av 27. november 2014 om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (innsetting av avtalen om handelsfasilitering)

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 154 S (2014-2015)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 186/2015 av 10. juli om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 585/2014 om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan

Forsvarsdepartementet
Prop. 153 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret) (Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 152 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Ikraftsetting av lov 19. desember 2014 nr. 80 om endringer i lov 26.mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) del VI. Loven trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i ekteskapsloven mv. (myndighet til å behandle ugyldige ekteskap).

Lovvedtak 86 (2014-2015). Lov nr. 92. Loven trer i kraft fra 1. januar 2016.

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2015 til lov om endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling).

Lovvedtak 72 (2014-2015). Lov nr. 93. Loven trer i kraft fra 1. januar 2016.

Justis- og beredskapsdepartementet
Lov om endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner) av 15. juni 2015 nr. 87 trer i kraft fra 2. oktober 2015.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 20. januar 2012 nr. 7 om endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv. Romertall I for så vidt gjelder endringen i § 35 første ledd tredje punktum, trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet – Utenrikssaker
Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Den sentralafrikanske republikk fastsettes i samsvar med et framlagt forslag.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i fem forskrifter i forbindelse med ikrafttredelsen av straffeloven 2005 fastsettes i samsvar med et framlagt forslag.

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om endring i forskrift 16. april 2010 nr. 553 om verneplan for Oslofjorden, delplan Østfold, Haugetjern naturreservat i Hvaler kommune i Østfold fastsettes i samsvar med et framlagt forslag.

Forskrift om endring i forskrift 16. april 2010 nr. 547 om verneplan for Oslofjorden, delplan Østfold, Sandøysalta naturreservat i Hvaler kommune i Østfold, fastsettes i samsvar med et framlagt forslag.

Forskrift om oppheving av forskrift 22. desember 1978 nr. 4223 om opprettelse av naturreservat i Kurefjorden i Råde og Rygge kommuner i Østfold, fastsettes i samsvar med et framlagt forslag.

4. Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Oppnevning av delegasjon til De forente nasjoners 70. ordinære generalforsamling, i samsvar med vedlagte liste:

Statsminister Erna Solberg, leder
EØS- og EU-minister Vidar Helgesen
Utenriksminister Børge Brende
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft
Ambassadør Geir Otto Pedersen
Statssekretær Sigbjørn Aanes
Statssekretær Ingvild Næss Stub
Statssekretær Marit Berger Røsland
Statssekretær Tone Skogen

Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (A)
Stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud (A)
Stortingsrepresentant Anne T. Wøien (Sp)
Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF)
Stortingsrepresentant Jette Christensen (A)
Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (FrP)
Stortingsrepresentant Abid Raja (V)
Stortingsrepresentant Norunn T. Benestad (H)
Stortingsrepresentant Frank J. Jenssen (H)
Stortingsrepresentant Iselin Nybø (V)
Stortingsrepresentant Helge Thorheim (FrP)
Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H)

Kulturdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg for å utrede mediemangfoldet i Norge i samsvar med vedlagte liste:

Direktør Knut Olav Åmås, Oslo, leder
Partner Ellen Altenborg, Arendal/Bærum
Styreleder Ivar Rusdal, Sandnes
Teknologi- og utviklingsredaktør Hildegunn Soldal, Oslo
Professor Hallvard Moe, Bergen
Administrerende direktør Gunnar Stavrum, Oslo
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, Oslo
Konsernsjef Olav T. Sandnes, Bergen
Leder Randi Øgrey, Bærum
Redaktør Hilde Eika Nesje, Bø i Telemark
(Pressemelding)

Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Stiftelsesklagenemnda for perioden fram til 1. juli 2019 i samsvar med vedlagte liste:

Leder: Fylkesnemndsleder Hanne Ombudstvedt, Ski
Varamedlem: Professor Johan Giertsen, Bergen

Medlem: Førstelektor Henning Sollid, Tromsø
Varamedlem: Leder Anne Danielsen Wood, Bærum

Medlem: Forsker Caroline D. Ditlev-Simonsen, Oslo
Varamedlem: Professor Morten Øgård, Kristiansand
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet
Oppnevning av utvalg for høyt presterende elever i samsvar med vedlagte liste:

Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, Tønsberg, leder
Lærer Susanne Skeid Fossum, Asker
Rektor Stefan Hermann, København
Førsteamanuensis Ella Cosmovici Idsøe, Asker
Avdelingsdirektør Bjørn Tore Kjellemo, Oslo
Professor Terje Lohndal, Trondheim
Førsteamanuensis Mona Nosrati, Trondheim
Førsteamanuensis Mirjam Harkestad Olsen, Alta
Professor Stein Erik Ulvund, Oslo

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Bård Glad Pedersen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for utenriksminister Børge Brende.

Utnevning av ekspedisjonssjef Tore Hattrem til statssekretær for utenriksminister Børge Brende.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Utnevning av ambassadør i Beograd, Arne Sannes Bjørnstad, tillike til ambassadør i Podgorica, Montenegro.

Utnevning av ambassadør i Canberra, Unni Kløvstad, tillike til ambassadør i Nukualofa, Tonga.

Utnevning av seksjonssjef Eirik William Sandsten til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Håkon Arald Gulbrandsen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Sigrun Elisabeth Vågeng som arbeids- og velferdsdirektør for en periode på 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og sosialdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av personalrådgiver Cathrine Tørum som varamedlem i Innstillingsrådet for dommere fra 4. november 2015 til og med 3. november 2019.

Gjenoppnevning av tingrettsdommer Maren-Elisabet Nilsen-Nygaard som varamedlem i Innstillingsrådet for dommere fra 1. januar 2016 til og med 31. desember 2019.

Utnevning av statsadvokat Håvard Kampen til førstestatsadvokat (teamleder) ved Økokrim, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Samferdselsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Anne Berit Stavseth til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og De forente nasjoners befolkningsfond (UNFPA), i samsvar med et framlagt forslag

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde, i samsvar med et framlagt forlag.

Norge deltar, med forbehold om Stortinget samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for Det felles europeiske luftrom, i samsvar med et framlagt forslag.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 536/2014 om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker, i samsvar med et framlagt forslag.