Offisielt fra statsråd 19. desember 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. desember 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 35 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 115/2003 av 26. september 2003 om innlemming i EØS-avtala av direktivet om forsikringsmekling

St.prp. nr. 36 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av Nordisk konvensjon om trygd av 18. august 2003

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 19 (2003-2004)
Et velfungerende arbeidsmarked
( Pressemelding)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 37 (2003-2004)
Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Hong Kong SAR til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og formue fra skipsfart, undertegnet i Hong Kong den 16. oktober 2003

Fiskeridepartementet

Ot.prp. nr. 29 (2003-2004)
Om lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 34 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk mv.

St.meld. nr. 17 (2003-2004)
Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2001 og 2002

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 27 (2003-2004)
Om lov om voldgift
( Pressemelding)

Ot.prp. nr. 28 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og om samtykke til tiltredelse av 2003-protokollen til den internasjonale konvensjon om opprettelse av et internasjonalt fond for erstatning av oljesølskade, 1992

St.meld. nr. 20 (2003-2004)
Billighetserstatninger av statskassen

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 26 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)
( Pressemelding)

Ot.prp. nr. 30 (2003-2004)
Om lov om endringer i introduksjonsloven og utlendingsloven
( Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

St.meld. nr. 18 (2003-2004)
Om forsyningssikkerheten for strøm mv.
( Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2003 til lov om endringer i lov
28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (ytelser under yrkesrettet attføring mv.)
Loven trer i kraft 1. januar 2004 med unntak av endringene i § 21-14 som settes i kraft 1. juli 2004.
Besl. O. nr. 36 (2003-2004) Lov nr. 116

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2003 til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering og lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 35 (2003-2004) Lov nr. 117

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2003 til lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS.
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 44 (2003-2004) Lov nr. 118

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapslova) m.m.
Ny § 30 a i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre trer i kraft straks.
Ny § 16 a i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap trer i kraft 1. mars 2004.
Endringene i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap §§ 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16 og 18 trer i kraft 1. oktober 2004.
Besl. O. nr. 24 (2003-2004) Lov nr. 119

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper og i enkelte andre lover (likestilling i styrer i statsaksjeselskaper, statsforetak, allmennaksjeselskaper mv.)
Besl. O. nr. 18 (2003-2004) Lov nr. 120

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2003 til lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.)
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 45 (2003-2004) Lov nr. 121
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2003 til lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven).
Besl. O. nr. 46 (2003-2004) Lov nr. 122
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Punktene I og VIII i lov om endringer i skatteloven m.m. av 6. juni 2003 nr. 36 settes i kraft 1. januar 2004.

Lov 12. desember 2003 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) VII trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2003.

Helsedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2003 til lov om endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter m.m.).
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 37 (2003-2004) Lov nr. 123

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2003 til lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).
Besl. O. nr. 40 (2003-2004) Lov nr. 124

Lov 26. september 2003 nr. 95 om endringer i lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) trer i kraft for den offentlige helsetjenesten 1. januar 2004.
Bestemmelsene i loven trer ikke i kraft for helsehjelp gitt utenfor den offentlige helsetjenesten.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Delvis ikrafttredelse av lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2004, med unntak av §§ 2-7 t.o.m. 2-12, kapittel 4 og § 7-7 nr. 1 hva gjelder opphevelse av lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi §§ 2-5 t.o.m. 2-7, kapittel 5 og kapittel 8.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 27. november 2003 til lov om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av politijuristenes påtalekompetanse mv.)
Loven trer i kraft 1. april 2004.
Besl. O. nr. 12 (2003-2004) Lov nr. 125

Sanksjon av Lagtingets vedtak 27. november 2003 til lov om endring i lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (ankesum).
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 13 (2003-2004) Lov nr. 126

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.)
Besl. O. nr. 17 (2003-2004) Lov nr. 127
( Pressemelding)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2003 til lov om endring i passloven (økt passgebyr for barn).
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 50 (2003-2004) Lov nr. 128

Ikrafttredelse av lov 20. desember 2002 nr. 107 om endringer i politiloven og straffeloven (fiktiv identitet).
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
( Pressemelding)

Ikrafttredelse av lov 4. juli 2003 nr. 77 om endringer i vegtrafikkloven mv. (Domstolsbehandling av tap av retten til å føre motorvogn mv.).
Loven trer i kraft 1. januar 2004)
(Se også pkt. 3 Forskrifter)
( Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova).
§ 1-4 trer i kraft 1. januar 2004.
(Pressemelding)

Delvis ikrafttredelse av lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova). § 1-5 trer i kraft 1. januar 2004.
§ 14-12 nr. 11 ny § 3a i eierseksjonsloven trer i kraft 1. januar 2004.
§ 14-12 nr. 13 trer i kraft 1. januar 2004.
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2003 til lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 41 (2003-2004) Lov nr. 129

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2003 til lov om Innovasjon Norge.
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 43 (2003-2004) Lov nr. 130
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 15 (2003-2004) Lov nr. 131

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2003 til lov om endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (domstolsbehandling av tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag).
Besl. O. nr. 47 (2003-2004) Lov nr. 132

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2003 til lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (førerkort og trafikkopplæring).
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 48 (2003-2004) Lov nr. 133

Sosialdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endringer i lov om sosiale tjenester mv. og lov om helsetjenesten i kommunene (rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning).
Besl. O. nr. 16 (2003-2004) Lov nr. 134

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2003 til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover.
Besl. O. nr. 38 (2003-2004) Lov nr. 135

3. Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer.
Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrifter som følge av deling av Oljedirektoratet og etablering av det nye Petroleumstilsynet.
Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften).
Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 11. november 1983 nr. 1608 til lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 23. juni 2000 nr. 682 om tilskudd av lengre varighet for personer med redusert arbeidsevne som følge av lidelser med variabelt forløp.

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 14. desember 2001 nr. 1458 om lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid.

Fastsettelse av forskrift om unntak fra medlemskap i Statens Pensjonskasse for bestemte grupper av arbeidstakere.

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 15. mai 2002 nr. 451 til lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister.

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrift 30. juni 2000 nr. 646 til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om kontroll i den tilstøtende sone utenfor sjøterritoriet.

Forskrift 28. oktober 1932 nr. 1 om tollgrense i sjøen oppheves.

Forskrift 17. desember 1993 nr. 1144 om renter ved forsinket betaling oppheves med virkning fra 1. januar 2004.

Helsedepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda trer i kraft 1. januar 2004.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv.
Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 23. februar 1979 nr. 4 om førerkort og førerprøve.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 13. august 1992 nr. 620 om megling i konfliktråd.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om vern av Frafjordheiane i Rogaland og Vest-Agder fylker.
( Pressemelding)

Fastsettelse av forskrifter om Verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag.
Samtidig oppheves kongelig resolusjon av 14. desember 1984 om fredning av Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde, Frosta kommune, Nord-Trøndelag fylke.
( Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 1. juni 1973 nr. 3780 om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 26. september 2003 om fredning av Hopen naturreservat på Svalbard.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Petroleumstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven blir overholdt for landanleggene på Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya og Slagentangen, jf. lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. § 74 nr. 1 første ledd siste setning.

Petroleumstilsynet er sentral tilsynsmyndighet i henhold til lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 31 første ledd i forhold til petroleumsvirksomheten på anleggene Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya og Slagentangen.

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 31 første ledd og lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. § 74 nr. 1 første ledd siste setning til å bestemme hvem som skal føre tilsyn med virksomheten ved eventuelle framtidige integrerte sokkel-/landanlegg eller andre anlegg av slik type, jf. navngitte anlegg i I og II, til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Endringene trer i kraft 1. januar 2004.

Finansdepartementet

Kongens myndighet til å gi overgangsregler til lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. delegeres til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Den myndighet som etter lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 ligger til departementet, legges til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Helsedepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 19. desember 2003 om mattrygghet og matproduksjon mv. og fordeling av myndighet mellom departementene.

5. Klagesaker m.v.

Finansdepartementet

Klage fra OBOS over Finansdepartementets vedtak 31. juli 2003 om å avslå søknad om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven § 2-10 om høyeste engasjement med en enkelt kunde. Klagen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klager fra kommunene Tokke, Vinje og Bardu over Olje- og energidepartementets vedtak 30. august 2002 om endring av konsesjonsvilkår for Statkraft SF’s reguleringer av Tokke/Vinjevassdraget i Telemark og Altevatn i Troms.
Klagene tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Gunnar Heløe gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Forsvarsdepartementet med fratredelse 31. desember 2003.
( Pressemelding)

Politisk rådgiver Bård Glad Pedersen utnevnes til statssekretær i Forsvarsdepartementet med tiltredelse 1. januar 2004.
( Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Avdelingsdirektør Torill Bente Engseth utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlengelse av konstitusjon av kst. statsadvokat Stein Vale som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter til og med 31. desember 2004.

Landbruksdepartementet

Nestleder Audun Bruflot beskikkes som jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Overingeniør Oddmund Roalkvam beskikkes som jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg mellom EFTA-statene og Chile undertegnet i Kristiansand 26. juni 2003 (frihandelsavtale).

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 181/2003 om Fellesskapets handlingsprogram til bekjempelse av diskriminering kan bli bindende for Norge.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Det etableres et Petroleumstilsyn 1. januar 2004.

Petroleumstilsynet skal føre tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø, samt ivareta oppgaven som koordinerende myndighet for HMS-myndighetene for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Petroleumstilsynet skal føre tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø, samt ivareta oppgaven som koordinerende myndighet for HMS-myndighetene for den samlede virksomheten ved petroleumsanleggene på Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya og Slagentangen.

Fastsettelse av instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og på enkelte anlegg på land.

Petroleumstilsynet skal føre tilsyn med sikkerheten i forbindelse med planlegging og gjennomføring av petroleumsvirksomhet på Svalbard.

Kgl. res. 28. juni 1985 om ordningen av tilsynet med sikkerheten mv. i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel oppheves.
( Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Sammenslåing av Politiets datatjeneste og Politiets materielltjeneste til Politiets data- og materielltjeneste fra 1. januar 2004.

Kultur- og kirkedepartementet

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité tildeles kroner 340 000 000, Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 17 000 000 og Landslaget Fysisk Fostring i Skolen tildeles kroner 750 000 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2003 til idrettsformål.
( Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratets ansvar og oppgaver etter utskillelse av Petroleumstilsynet. Det nye Oljedirektoratet etableres fra 1. januar 2004.

Godkjennelse av plan for utbygging og drift (PUD) av Oseberg Vestflanken.
(Pressemelding)