Forsiden

Offisielt fra statsråd 19. februar 2016

I statsråd i dag ble høyesterettsdommer Toril Marie Øie utnevnt til justitiarius i Høyesterett med tiltredelse fra 1. mars 2016.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. februar 2016. Følgende vedtak offentliggjøres: 

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 64 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av endringer i dagpengeregelverket)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 63 L (2015-2016)
Endringer i barnetrygdloven
(barnetrygd ved opphold i utlandet)
(Nyhetssak) 

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 61 L (2015-2016)
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv.
(utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.)
(Nyhetssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 60 L (2015-2016)
Endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål)
(Nyhetssak) 

Prop. 62 L (2015-2016)
Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 16 (2015-2016)
Fra utenforskap til ny sjanse
Samordnet innsats for voksnes læring
(Nyhetssak) 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 18. desember 2015 nr. 118 om endring i lov 19. juni 2009 nr. 598 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). Del III trer i kraft 1. mars 2016.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool mv. 

Landbruks- og matdepartementet
Endringar i forskrift 11. desember 2015 om inndeling i jordskiftesokn og tilordning av ankesaker til lagmannsrettane. 

4. Delegasjon av myndighet

Landbruks- og matdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter §§ 6, 8 og 17 i lov av 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap til Landbruks- og matdepartementet. 

5. Styrer, utvalg

Arbeids- og sosialdepartementet
Følgende oppnevnes til særskilte meklere for perioden 1. mars 2016 til 28. februar 2018:

Lagdommer Bjørn Lillebergen, Bergen
Lagdommer Carl Petter Martinsen, Bergen
Lagdommer Kine Steinsvik, Oslo
Lagdommer Monica Nylund Hansen, Tromsø
Kst. lagdommer Mats Wilhelm Ruland, Oslo (ny)
Sorenskriver Geir Engebretsen, Bærum
Tingrettsdommer Richard Saue, Stavanger
Tingsrettdommer Ola Berg Lande, Oslo (ny)
Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo
Advokat Adele Matheson Mestad, Oslo
Professor Nils-Henrik von der Fehr, Hurdal
Direktør Anne Cathrine Frøstrup, Ringerike 

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Rikslønnsnemnda  for perioden 1. mars 2016 til 28. februar 2019:

I. Som faste nøytrale medlemmer:

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongberg (ny)
Avdelingsdirektør Anne-Britt Evensen Norum, Oslo
Seniorforsker Erling Barth, Oslo (ny) 

II. Som representant for arbeidstakerinteresser etter lønnsnemndloven:

1. nestleder i Landsorganisasjonen i Norge Tor-Arne Solbakken, Rygge

Personlige varamedlemmer:
1. 2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen, Røyken
2. Førstesekretær Peggy Heggen Følsvik, Bærum
3. LO-sekretær Terje Olav Olsson, Askim
4. LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad
5. LO-sekretær Are Tomasgard, Sørum
6. LO-sekretær Renée Rasmusssen, Vestby 

III. Som representant for arbeidsgiverinteresser etter lønnsnemndloven:

Forhandlingsdirektør Rolf Negård, Oslo

Personlige varamedlemmer:
1. Advokat Elisabeth Lea Strøm, Oslo
2. Direktør Siri Bergh, Oslo
3. Direktør Sigbjørn S. Mygland, Oslo (ny) 

IV. Som representant for tjenestemannsinteresser etter tjenestetvistloven:

Leder i LO Stat Tone Rønholdtangen, Nes

Personlig varamedlem:
Leder i Norsk Tjenestemannslag John Leirvaag, Oslo 

V. Som representant for statens interesser etter tjenestetvistloven:

Statens personaldirektør Gisle Norheim, Oslo (ny)

Personlige varamedlemmer:
1. Avdelingsdirektør Grete Antonie Jarnæs, Oslo
2. Avdelingsdirektør Håkon Tandstad, Oslo
3. Avdelingsdirektør Yvonne Larsen, Oslo (ny)

6. Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Klage fra journalist Alf Ole Ask over Utenriksdepartementets vedtak av 5. januar 2016 om å nekte innsyn i hele dokumentet 14/10099-11. Klagen tas ikke til følge. 

Klima- og miljødepartementet
Klage fra Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe og Norske Lakseelver over Klima- og miljødepartementets vedtak 5. juni 2015 om tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet tas ikke til følge, med unntak av tillatelsens punkt 12 som endres i samsvar med et framlagt forslag. Miljødirektoratets myndighet til å endre tillatelsen og vilkårene omfatter også disse endringene.
(Nyhetssak)

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Jøran Kallmyr gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug i Justis- og beredskapsdepartementet. 

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Anders Anundsen og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug i Justis- og beredskapsdepartementet fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Advokat Ove Vanebo utnevnes til statssekretær for statsråd Anders Anundsen i Justis- og beredskapsdepartementet fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Utnevning av avdelingsdirektør Hilde Haraldstad til representant (stasjonssjef) ved Representasjonskontoret overfor palestinske myndigheter i Al Ram, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Arbeids- og sosialdepartementet
Åremålsbeskikkelse av sorenskriver Nils Dalseide, Elverum, som riksmekler for en ny periode fra 1. september 2016 til 31. august 2019.
(Se pkt. 5 Styrer, utvalg) 

Forsvarsdepartementet
Utnevning av flaggkommandør Nils-Andreas Stensønes til kontreadmiral i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiadvokat Hedvig Moe Øren til førstestatsadvokat og assisterende sjef for Økokrim, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer. 

Utnevning av konstituert statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av høyesterettsdommer Toril Marie Øie til justitiarius i Norges Høyesterett med tiltredelse fra 1. mars 2016.
(Nyhetssak) 

Utnevning av konstituert lagdommer Henriette Nazarian til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Eirik Lereim, advokat Kristin Rognan og konstituert tingrettsdommer Magnhild Børsting Røe til tingrettsdommere ved Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Arild Dommersnes til tingrettsdommer ved Stavanger tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Roar Klausen og dommer og avdelingsleder Beate Blom til lagdommere ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskifterettsleder Vidar Bergtun til jordskiftelagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av pensjonert lagdommer Hans Olasen Kveli som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. mars 2016 til og med 31. desember 2017.

Konstitusjon av pensjonert tingrettsdommer Arne Vesterås som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. mars 2016 til og med 31. desember 2017.

Konstitusjon av pensjonert tingrettsdommer Arve Lien som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 6. mars 2016 til og med
5. mars 2018.

Konstitusjon av politiadvokat Erik Marthinussen som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter forlenges inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2016.

Konstitusjon av fagdirektør Inger Aarvaag Stokke som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet for to år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstitusjon av fagdirektør Anders Eide som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet for ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Steffen Sutorius som direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak) 

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Inngåelse av avtale om trygd mellom Norge og Sør-Korea med tilhørende administrasjonsavtale. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) vedtas.
(Nyhetssak)