Offisielt fra statsråd 2. juni 2017

I statsråd i dag er Lars Sponheim utnevnt til fylkesmann i Hordaland og Sogn og Fjordane, og Harald Tom Nesvik til fylkesmann i Møre og Romsdal. De er utnevnt for en periode på seks år, med virkning fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. juni 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:
(Lenker til proposisjoner og meldinger blir som regel aktive kl. 11.45).

1. Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 143 S (2016-2017)
Endringar i statsbudsjettet 2017 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2017 mv.) 

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld. St. 37 (2016-2017)
Tilbaketrekning av Meld. St. 20 (2016-2017)
Pliktsystemet for torsketrålere
(Nyhetssak

Samferdselsdepartementet
Prop. 144 L (2016-2017)
Endringar i luftfartslova (restriksjonsområde) 

Prop. 145 LS (2016-2017)
Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719
(Nyhetssak

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og likestillingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 22. mai 2017 til lov om endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.).
Lovvedtak 80 (2016-2017)  Lov nr. 31
Lovendringene trer i kraft 1. januar 2018. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 22. mai 2017 til lov om endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger).
Lovvedtak 79 (2016-2017)  Lov nr. 32
Lovendringene trer i kraft 1. juli 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. mai 2017 til lov om endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år).
Lovvedtak 77 (2016-2017)  Lov nr. 33
Delt ikraftsetting. Endringsloven trer i kraft fra 1. september 2017,
med unntak av barnelova § 83 a som trer i kraft straks. 

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. april 2017 til lov om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte).
Lovvedtak 74 (2016-2017)  Lov nr. 34 

Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 45 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister).
Romertall I § 2-1 e andre ledd og § 2-7 andre ledd nytt andre punktum og romertall II § 3-2 a fjerde ledd trer i kraft 1. juli 2017. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II). Romertall I § 51 tredje og fjerde ledd trer i kraft 1. juli 2017. Romertall III trer i kraft straks.
Utlendingsloven § 51 tredje og fjerde ledd gjelder bare for søknader som fremmes 1. juli 2017 eller senere.
(Nyhetssak

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2017 til lov om oppheving av lov om ferie for fiskere og endringar i ferieloven.
Lovvedtak 63 (2016-2017)  Lov nr. 35
Loven trer i kraft 1. juli 2017. 

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2017 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger, fastsettes. 

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om endring i forskrift 15. desember 2000 nr. 1268 om forbud mot omsetning i Norge av bestemte genmodifiserte produkter, fastsettes.
(Nyhetssak) 

4. Klagesaker m.v.

Nærings- og fiskeridepartementet
Klage fra Bård Erik Hansen over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 14. desember 2016 om avslag på begjæring om innsyn i dok. nr. 47 i sak 16/2297. Klagen tas ikke til følge. 

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Petter Ølberg til ambassadør i Berlin, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av avdelingsdirektør Helge Seland til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Arbeids- og sosialdepartementet
Konstitusjon av seniorrådgiver Ingrid Sandvei Francke til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Forsvarsdepartementet
Utnevning av brigader Torgeir Gråtrud til generalmajor i Hæren, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak

Utnevning av flaggkommandør Bjørge Aase til kontreadmiral i Sjøforsvaret, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av lagdommer Monica Lill Hansen Nylund til førstelagmann ved Hålogaland lagmannsrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av tingrettsdommer Rune Nordby til nestleder ved Follo tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av sorenskriver Rolf Fridtjof Selfors til sorenskriver ved Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av sorenskriver Terje Mowatt til sorenskriver ved Sogn og Fjordane tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av kommuneplanlegger Britt Marie Stiberg til jordskiftedommer ved Ofoten og Sør-Troms jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsutnevning av konstituert fylkesmann Lars Sponheim til fylkesmann i Hordaland og Sogn og Fjordane for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak

Åremålsutnevning av stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik til fylkesmann i Møre og Romsdal for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak

Olje- og energidepartementet
Åremålsbeskikkelse av vassdrags- og energidirektør Per Sanderud som direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat for en ny periode på seks år, med virkning fra 1. juli 2017.
(Nyhetssak

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 11. mai 2011 om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. 

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor, kan bli bindende for Norge. 

Finansdepartementet
Undertegning av en multilateral avtale for gjennomføring av endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting. 

Kulturdepartementet
ExtraStiftelsen tildeles kr 72 489 654,92 fra overskuddet til Norsk Tipping AS.