Offisielt fra statsråd 20. desember 2022

I statsråd i dag ble det vedtatt at 17 millioner kroner av overskuddet til Norsk Tipping for 2021, og en tilføyelse på 8 millioner kroner fra Kultur- og likestillingsdepartementet, skal gå til tiltak mot spillproblemer.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 20. desember 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2022 til lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen.
Lovvedtak 24 (2022-2023) Lov nr. 97

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2023 til lov om endringer i folketrygdloven (kapittel 8 og 9) og arbeidsmiljøloven.
Lovvedtak 26 (2022-2023) Lov nr. 98
Loven trer i kraft 1. januar 2023.

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2022 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak).
Lovvedtak 27 (2022-2023) Lov nr. 99
Loven trer i kraft 1. april 2023.
 (Se pkt. 2 Forskrifter)  

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2022 til lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2023).
Lovvedtak 25 (2022-2023) Lov nr. 100

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. november 2022 til lov om endringer i allmenngjøringsloven (adgang til å gi forskrift om oppdragstakers dokumentasjonsplikt).
Lovvedtak 5 (2022-2023) Lov nr. 101
Loven trer i kraft straks.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2022 til:

lov om endringer i eigedomsskattelova
Lovvedtak 28 (2022-2023) Lov nr. 102

lov om endringer i petroleumsskatteloven
Lovvedtak 29 (2022-2023) Lov nr. 103

lov om endringer i folketrygdloven
Lovvedtak 30 (2022-2023) Lov nr. 104

lov om endringer i skatteloven
Lovvedtak 31 (2022-2023) Lov nr. 105

lov om endring i innskuddspensjonsloven
Lovvedtak 32 (2022-2023) Lov nr. 106

lov om endringer i skattebetalingsloven
Lovvedtak 33 (2022-2023) Lov nr. 107

lov om endringer i merverdiavgiftsloven
Lovvedtak 34 (2022-2023) Lov nr. 108

lov om endring i SI-loven
Lovvedtak 35 (2022-2023) Lov nr. 109

lov om endringer i tollavgiftsloven
Lovvedtak 36 (2022-2023) Lov nr. 110

lov om endringer i vareførselsloven
Lovvedtak 37 (2022-2023) Lov nr. 111

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2022 til lov om endringer i skatteloven (endret formuesverdsetting av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2022).
Lovvedtak 38 (2022-2023) Lov nr. 112

Ikraftsetting av lov 22. desember 2021 nr. 161 om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Loven trer i kraft 1. januar 2023.
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2022 til lov om endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt mv.).
Lovvedtak 20 (2022-2023) Lov nr. 113

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2022 til lov om endringer i lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret.
Lovvedtak 17 (2022-2023) Lov nr. 114

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2022 til lov om endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av ny kjønnsnøytral tittel på Sivilombodsmannen.
Lovvedtak 14 (2022-2023) Lov nr. 115

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2022 til lov om endringer i patentloven (unntak fra beskyttelse for eksport til tredjeland mv.)
Lovvedtak 13 (2022-2023) Lov nr. 116
Loven trer i kraft 1. februar 2023.
(Se pkt. 2 Forskrifter og pkt. 5 Andre saker)

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2022 til lov om endringer i lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
Lovvedtak 15 (2022-2023) Lov nr. 117

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2022 til lov om informasjonstilgang m.m. for Koronautvalget, og endringer i voldserstatningsloven (ny forskriftshjemmel).
Lovvedtak 22 (2022-2023) Lov nr. 118

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2022 til lov om endringer i EOS-kontrolloven.
Lovvedtak 16 (2022-2023) Lov nr. 119

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2022 til lov om endringer i utlendingsloven (visitasjon og undersøkelse i forbindelse med registrering av søknad om beskyttelse mv.).
Lovvedtak 23 (2022-2023) Lov nr. 120

Kommunal- og distriksdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2022 til lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.
Lovvedtak 19 (2022-2023) Lov nr. 121
Loven trer i kraft 1. juli 2023.
(Se pkt. 2 Forskrifter)
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2022 til lov om endringer i lov om europeiske selskaper (SE-loven) og lov om europeiske samvirkeforetak (SCE-loven) mv. (forskriftshjemler for saksbehandlingsregler).
Lovvedtak 12 (2022-2023) Lov nr. 122
(Se pkt. 5 Andre saker)

2. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det fastsettes overgangsregler til lov 20. desember 2022 nr. 99 om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak).
(Se pkt. 1 Sanksjoner og ikrafttredelser)  

Det fastsettes forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2023.

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 31. januar 1958 nr. 9412 om beregning og innbetaling av avgift på omsetning av fisk til pensjonstrygden for fiskere.

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 14. desember 2007 nr. 1417 til patentloven.
(Se pkt. 1 Sanksjoner og Ikrafttredelser og pkt. 5 Andre saker)

Kommunal- og distriksdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften).
(Se pkt.1 Sanksjoner og Ikrafttredelser)

3. Delegasjon av myndighet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kongens myndighet etter lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill (pengespilloven) § 10 fjerde ledd, for så vidt gjelder disponering av ikke-utbetalte midler, delegeres til Kultur- og likestillingsdepartementet.
(Se pkt. 5 Andre saker)
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser m.v.

Helse- og omsorgsdepartementet

Eldreombud Bente Lund Jacobsen sies opp fra sin stilling som Eldreombud med virkning fra 1. juli 2023.

5. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet

Norge meddeler at de forfatningsrettslige kravene er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 197/2022 av 10. juli 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/933 kan bli bindende for Norge.
(Se pkt. 1 Sanksjoner og Ikrafttredelser og pkt. 2 Forskrifter)

Kultur- og likestillingsdepartementet

Avsetningen på 17 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd for 2021 til tiltak mot spilleproblemer og tilføyelsen på 8 millioner kroner fra Kultur- og likestillingsdepartementet fordeles.
(Se pkt. 3 Delegasjon av myndighet)
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning 113/2020 av 14. juli 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av Rådsforordning (EU) 2020/699 av 25. mai 2020 om midlertidige tiltak med hensyn til generalforsamlinger i europeiske allmennaksjeselskaper (SE-selskaper) og europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak), kan bli bindende for Norge.
(Se pkt. 1 Sanksjoner og Ikrafttredelser)

Statsministerens kontor

Forvaltningsansvaret for

- lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven) og

- lov 6. juni 2014 nr. 19 om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet

overføres fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Barne- og familiedepartementet med virkning fra 1. januar 2023.