Offisielt fra statsråd 20. november 2015

I statsråd i dag ble det vedtatt en stortingsmelding om nasjonal helse- og sykehusplan. Stortingets vedtak til lov om innstramninger i utlendingsloven ble sanksjonert.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. november 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Prop. 21 S (2015-2016)
Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet
(Nyhetssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 30 S (2015-2016)
Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 29 S (2015-2016)
Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet
Prop 18 S (2015-2016)
Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 27 S (2015-2016)
Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet 

Meld. St. 11 (2015-2016)
Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019)
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 22 S (2015-2016)
Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet
(Nyhetsssak) 

Klima- og miljødepartementet
Prop. 20 S (2015-2016)
Endringer i statsbudsjettet 2015 under Klima- og miljødepartementet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 28 S (2015-2016)
Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet
Prop. 25 S (2015-2016)
Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 17 S (2015-2016)
Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 26 S (2015 – 2016)
Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet 

Nærings- og fiskeridepartementet, næringssaker
Prop. 23 S (2015-2016)
Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Prop. 24 S (2015-2016)
Endringar i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet
Prop. 19 S (2015-2016)
Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet
(Nyhetssak) 

Prop. 31 L (2015-2016)
Lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Ikraftsetting av § 3-5 tredje ledd i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2016.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. november 2015 til lov om endringer i utlendingsloven (innstramninger).
Lovvedtak 5 (2015-2016)  Lov nr. 94

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om garantipensjon – alderspensjon etter folketrygdloven kapittel 20, fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 17. desember 1999 nr. 1391 om politidistrikt, politimyndighet, namsmannsmyndighet og domsmyndighet på kontinentalsokkelen og i norsk økonomisk sone, samt politimyndighet i havområdet utenfor Svalbards territorialfarvann, fastsettes.
Se pkt. 5. Andre saker.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Utnevning av ambassadør i Abu Dhabi, Jens Eikaas, tillike til ambassadør i Doha, Qatar.

Utnevning av ambassadør i New Delhi, Nils Ragnar Kamsvåg, tillike til ambassadør i Thimpu, Bhutan.

Forsvarsdepartementet
Beskikkelse av rådgiver Mette Sørfonden som direktør for Forsvarsmateriell for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Jordskifteoverrettsleder Trond Magne Movik utnevnes til jordskiftelagdommer ved Agder lagmannsrett med virkning 1. januar 2016.

Jordskifteoverrettsleder Ranveig Finnanger utnevnes til jordskiftelagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med virkning 1. januar 2016.

Jordskifteoverrettsleder Magne Reiten utnevnes til jordskiftelagdommer ved Frostating lagmannsrett med virkning 1. januar 2016.  

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og De forente nasjoners utviklingsprogram (UNDP).

Finansdepartementet
Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Romania, undertegnet i Oslo 27. april 2015.

Justis- og beredskapsdepartementet
Det gjøres vedtak om endringer i distriktsinndelingen m.v. i politi- og lensmannsetaten.
Se pkt. 3. Forskrifter.

Olje- og energidepartementet
Sogn og Fjordane Energi Produksjon AS gis tillatelser til planendring i konsesjon for bygging av kraftverk med regulering av Nykjevatnet og overføringer i Østerbøvassdraget og regulering av Strupefossvatnet i Mjølsvikvassdraget.
(Nyhetssak)