Offisielt fra statsråd 21. desember 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. desember 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 33 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov om foretakspensjon, innskuddspensjonsloven og enkelte andre lover (kombinerte pensjonsordninger mv.)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 34 (2001-2002)
Om lov om endringer i skattelovgivningen

St.prp.nr. 34 (2001-2002)
Om endring i Stortingets vedtak av 28. november 2001 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2002

Fiskeridepartementet

St.meld. nr. 8 (2001-2002)
Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1999 og 2000

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 32 (2001-2002)
Om lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Kulturdepartementet

St.meld. nr. 9 (2001-2002)
Målbruk i offentleg teneste
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2001 til lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m.

Besl. O. nr. 22 Lov nr. 99

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2001 til lov om endringer i markedsføringsloven. Loven trer i kraft 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 26 Lov nr. 100

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 om lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.
Besl. O. nr. 7 Lov nr. 101

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 om lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
Besl. O. nr. 8 Lov nr. 102

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O. nr. 9 Lov nr. 103

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 om lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
Besl. O. nr. 10 Lov nr. 104

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 om lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Besl. O. nr. 11 Lov nr. 105

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 om lov om endringer i lov 8. januar 1993 nr. 2 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O. nr. 12 Lov nr. 106

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 om lov om endring i lov17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv.
Besl. O. nr. 18 Lov nr. 107

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 om lov om endringer i lov 28. juni 1996 nr. 41 om endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt.
Besl. O. nr. 13 Lov nr. 108

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
Besl. O. nr. 14 Lov nr. 109

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 om lov om endring i lov 21. desember 2000 nr. 114 om opphevelse av lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv.
Besl. O. nr. 16 Lov nr. 110

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 om lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (Petroleumsskatteloven)
Besl. O. nr. 2 Lov nr. 111

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2001 om lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O. nr. 28 Lov nr. 112

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2001 om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002)
Besl. O. nr. 29 Lov nr. 113

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse 1. januar 2002 av lov av 5. januar 2001 om lov om vaktvirksomhet for så vidt gjelder virksomhet som drives av private.

Kulturdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2001 til lov om endringer i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv. Loven trer i kraft fra 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 27 Lov nr. 114

Landbruksdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 til lov om endringer i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror. Loven trer i kraft 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 21 Lov nr. 115

Sanksjon av Stortingets vedtak av 11. desember 2001 til lov om oppheving av lov 3. juni 1938 nr. 4 om utførselsforbud for levende rev, skogmår mv. Loven trer i kraft 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 20 Lov nr. 116

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 til lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon. Loven trer i kraft 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 19 Lov nr. 117

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2001 til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover.
Besl. O. nr. 23 Lov nr. 118

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2001 til lov om endringer i smittevernloven og i enkelte andre lover. Loven trer i kraft 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 24 Lov nr. 119

3. Forskrifter

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 5. februar 1988 nr. 121 om ligningsbehandlingen i saker etter skatteloven § 77 nr. 4 (særfradrag pga. store sykdomsutgifter). Endringene trer i kraft straks.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om overgangsregler til lov 16. mars 2001 nr. 8 om endringer i inkassoloven vedtas.

Fastsettelse av forskrift om gjennomføring av særreaksjonen tvungen omsorg.

Kulturdepartementet

Fastsettelse av forskrifter til åndsverkloven (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv.).

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 22. november 1996 nr. 1080 om lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere.

Opphevelse av forskrift 22. desember 1989 nr. 127 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om fredning av truede arter i Norge.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrifter om vern av Forollhogna med tilliggende dalfører i Sør-Trøndelag og Hedmark fylker.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om gebyr for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell.

Forskrift til Bergverksloven med mer og delegering av kompetanse til Nærings- og handelsdepartementet på bergverksområdet.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Fastsettelse av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister (Medisinsk fødselsregisterforskrift).

Fastsettelse av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften).

Fastsettelse av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskriften).

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrifter på Sosial- og helsedepartementets område som følge av omorganiseringen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen, delingen av Sosial- og helsedepartementet og statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten.

Fastsettelse av forskrift om overgangsordning for tilskudd til byggearbeider ved private sykehus som følge av deling av Sosial- og helsedepartementet og statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten.

Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer vedtas.

Forskrift om bestemte former for undervisningsvirksomhet som innebærer innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer vedtas.

Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte planter vedtas.

Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte dyr vedtas.

Forskriftene trer i kraft fra 1. januar 2002.

Fra samme tidspunkt oppheves:

Forskrift 11. februar 1994 om sikkerhetstiltak, klassifisering og protokollføring ved laboratorier og anlegg for innesluttet bruk.

Forskrift 11. februar 1994 om meldeplikt eller godkjenning ved innesluttet bruk av genmodifiserte organismer.

Forskrift 16. september 1994 om bestemte former for undervisningsvirksomhet som innebærer innesluttet bruk av genmodifiserte organismer.

Forskrift 4. mai 2001 om innesluttet bruk av genmodifiserte planter (planteforskriften).

Forskrift 4. mai 2001 om innesluttet bruk av genmodifiserte dyr og dyr i kombinasjon med genmodifiserte mikroorganismer (dyreforskriften).

4. Delegasjon av myndighet

Statsministerens kontor

Delegasjon til Kultur- og kirkedepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet, Helsedepartementet og Sosialdepartementet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.
(Se også pkt. 6 Utnevnelser mv. og pkt. 7 Andre saker)
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Delegasjon av kongens myndighet etter § 2 første ledd i lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv. til Kulturdepartementet.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Delegasjon av kongens myndighet på Sosial- og helsedepartementets område som en følge av fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltning og delingen av Sosial- og helsedepartementet.

Sosialdepartementet gis, med virkning fra 1. januar 2002, myndighet til å behandle klager over eller omgjøre uten klage vedtak fattet av Statens helsetilsyn i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 7-1 og lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten § 5 på spesialisthelsetjenestens område, jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. § 53 nr. 12.

5. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer og vararepresentanter oppnevnes til Norges Banks hovedstyre:

Medlemmer:

Svein Gjedrem (leder), Oppegård
Jarle Bergo (nestleder), Enebakk
Sigbjørn Johnsen, Ringsaker
Vivi Lassen, Oslo
Torgeir Høien, Time
Sylvi Røssland Sørfonn, Fitjar
Trond R. Reinertsen, Trondheim

Personlige vararepresentanter:

For Johnsen – Eystein Gjelsvik, Ski
For Lassen – Per Botolf Maurseth, Oslo
For Høien – Solveig Elisabeth Lothe, Oslo
For Sørfonn – Tore Johansen, Aremark
For Reinertsen – Kristine Sundtoft, Lillesand
(Pressemelding)

 

 

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede nye regler om forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet mv.:

Høyesterettsdommer Ketil Lund, Oslo, leder
Assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre, Sande
Advokat Janne Kristiansen, Moss
Rektor, professor Kirsti Koch Christensen, Bergen
Tidl. lagdommer Odd Emil Blomdal, Oslo
Avdelingsdirektør Monica Koppang Lütken, Bærum
Byrettsdommer Per Gammelgård, Oslo

Kulturdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Kringkastingsrådet for perioden 1. januar 2002 – 31. desember 2005:

Leder: Kjellbjørg Lunde, Stord
Varamedlem: Kine Hellebust, Balsfjord (ny)

Nestleder: Kjellaug Nakkim, Moss (ny)
Varamedlem: Paul Leer-Salvesen, Kristiansand (ny)

Medlem: Randi Karlstrøm, Alta (ny)
Varamedlem: Karsten Isachsen, Geilo (ny)

Medlem: Terje Johansen, Drøbak (ny)
Varamedlem: Jan Olav Fretland, Lærdal (ny)

Medlem: Long Litt Woon, Oslo (ny)
Varamedlem: Cathrine Sandnes, Oslo (ny)

Medlem: Tom Thoresen, Fredrikstad (ny)
Varamedlem: Astri Marie Wessel, Inderøy

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende medlemmer oppnevnes til Nasjonalt råd for prioritering i helsevesenet:

Idar Magne Holme, førsteamanuensis ved Høyskolen i Agder, Kristiansand (leder)
Odd Jarle Kvamme, spesialist i allmennmedisin, Stord
Olav Øygard, kapellan, Alta
Michael Tetzschner, daglig leder, Oslo
Geir Sverre Braut, konst. ass. dir. ved Statens helsetilsyn, Oslo
Anne Lise Bergenheim, sykepleiefaglig rådgiver ved Aker sykehus, Oslo
Arne Aksnes, kommunelege, Kvam

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Styringen av de nye departementene overtas fra 1. januar 2002 av:
Statsråd Valgjerd Svarstad Haugland, Kultur- og kirkedepartemenet
Statsråd Dagfinn Høybråten, Helsedepartementet
Statsråd Kristin Clemet, Utdannings- og forskningsdepartementet
Statsråd Ingjerd Schou, Sosialdepartementet

Utnevning av statssekretærer i de nye departementene med tiltredelse fra 1. januar 2002:
Statssekretær Berit Øksnes Gjerløw og Yngve Johan Slettholm, Kultur- og kirkedepartementet
Statssekretærene Bjørn Haugstad og Helge Ole Bergesen,
Utdannings- og forskningsdepartementet

Statssekretær Kristin Ravnanger, Helsedepartementet
Statssekretær Osmund Kaldheim, Sosialdepartementet

Utnevning av departementsråder i de nye departementene med tiltredelse fra 1. januar 2002:
Departementsråd Trond Fevolden, Utdannings- og forskningsdepartementet
Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helsedepartementet
Departementsråd Helge Sønneland, Kultur- og kirkedepartementet
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet og pkt. 7 Andre saker )
(Pressemelding)

Ekspedisjonssjef Arne Spildo utnevnes til assisterende regjeringsråd ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Pressmelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Øystein Bøhler Svebo utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Lars Sigurd Valvatne utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Tirana, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Inger Brusell utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Helle Klem utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Administrerende direktør Olav Grimsbo beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for samferdselsspørsmål ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Underdirektør Tore Mydske konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Byrettsdommer Christian Bommen utnevnes til dommer/avdelingsleder i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Carl August Heilmann, advokat Jannicke Johannesen, avdelingsdirektør Ingmar Nestor Nilsen og advokat Kim Heger utnevnes til dommere i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Kristin Bølgen Bronebakk gis forlenget konstitusjon som ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet fram til 31. desember 2002.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstituert direktør Trygve G. Nordby åremålsbeskikkes som direktør for Utlendingsdirektoratet for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og regionaldepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert underdirektør Mette Kammen gis forlenget konstitusjon som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet til og med 26. juli 2002.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ekspedisjonssjef Ellen Seip utnevnes til departementsråd i Sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Bjørn Magne Eggen utnevnes til avdelingsdirektør i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor

Opprettelse av et Kultur- og kirkedepartement, et Utdannings- og forskningsdepartement, et Helsedepartement og et Sosialdepartement.

Nedleggelse av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kulturdepartementet og Sosial- og helsedepartementet.

Ansvaret for lover overføres til de nye departementene.

Ansvaret for eierinteresser i Selskapet for industrivekst SF (SIVA), SAS AB, Statkraft SF, Statens Bankinvesteringsfond og Grødegaard AS overføres til Nærings- og handelsdepartementet.

Forvaltningsansvaret for lov av 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond overføres fra Finansdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

Forvaltningsansvaret for Produktregisteret overføres fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til Miljøverndepartementet.

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2002.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet og pkt. 6 Utnevnelser mv.)
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale av 28. juni 2001 mellom Kongeriket Norge og Den europeiske politienhet (Europol) om samarbeid om bekjempelse av alvorlige former for internasjonal kriminalitet.
(Pressemelding)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Retningslinjene for statlig annonsering i dagspressen vedtatt ved kongelig resolusjon av 18. mai 1979 oppheves. Nye midlertidige retningslinjer for statlig annonsering av lover og administrative tiltak gjøres gjeldende fra 1. januar 2002.

Justis- og politidepartementet

Tildeling av påtalekomptanse til politimester Otto Stærk i Østfold politidistrikt.

Kulturdepartementet

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité tildeles 299 500 000 kroner og Landslaget Fysisk Fostring i skolen tildeles 1 000 000 kroner av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2001 til idrettsformål.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Møre og Romsdal 2001-2004.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av avslutningsplanen for Ekofisk I.

Reduksjon av oljeproduksjonen på norsk kontinentalsokkel.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Den sentrale helseforvaltning omorganiseres ved at det etableres tre organer under Helsedepartementet. Disse organer er Statens helsetilsyn, Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Omorganiseringen trer i kraft 1. januar 2002.

Fra samme tidspunkt oppheves instruks for Statens helsetilsyn fastsatt ved kongelig resolusjon 18. februar 1994.