Offisielt fra statsråd 21. november 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. november 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 18 (2003-2004)
Om lov om endring i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I’s øy og Dronning Maud Land m.m.

Ot.prp. nr. 19 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 32 (2003-2004)
Om kraftutbygging ved Kjøsnesfjorden

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 17 (2003-2004)
Om lov om endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (domstolsbehandling av tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag)
( Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

St.meld. nr. 12 (2003-2004)
Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning
( Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 15. juni 2001 nr. 63 om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse). Lovens avsnitt II og III trer i kraft 1. januar 2004.

Delvis ikraftsetting av lov 10. januar 2003 nr. 3 om endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning etter strafforfølgning). Lovens avsnitt I om endring av straffeprosessloven § 438 og avsnitt III trer i kraft 1. januar 2004.

Delvis ikraftsetting av lov 4. juli 2003 nr. 78 om endringer i straffeloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.)

Lovens avsnitt V trer i kraft 21. november 2003.

3. Forskrifter

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om rebalanserende tiltak i form av tolløkninger på enkelte varer med opprinnelse i USA.

Helsedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda og forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv.
( Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om strålevern og bruk av stråling.
( Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om tjenestetid for personer som er fritatt for militærtjeneste av overbevisningsgrunner etter lov av 19. mars 1965 nr. 3.
( Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 4. oktober 2002 om lokal luftkvalitet.

4. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal evaluere kommunal og fylkeskommunal eiendomsforvaltning:

Leder:
Professor Per Eikeland, Oppegård

Medlemmer:
Sivilingeniør Anne Kathrine Larssen, Oslo
Stipendiat Max Ingar Mørk, Molde
Rådgiver Johan Sverre Rivertz, Oslo
Underdirektør Trond Christensen, Ski
Prosjektleder Annichen Hauan, Oslo
Key Account Manager Merete Thorne, Asker
Rådgiver Dagfrid Hestnes, Oslo
Rådmann Kjell Fosse, Stjørdal
Kommunaldirektør Margrethe Hagerupsen, Lenvik
Fylkesutdanningssjef Turi Løvdal, Kristiansand
( Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet

Klage fra journalist Alf Ole Ask over Olje- og energidepartementets avslag på begjæring om innsyn i e-post 23. oktober 2003 fra Utenriksdepartementet, ”Forsyningssikkerhetsdirektiver olje og gass – Status”. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Direktør Magne Ognedal åremålsbeskikkes som direktør for Petroleumstilsynet for 6 år med tiltredelse 1. januar 2004.
( Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Høyesterettsdommer Trond Dolva gis etter søknad avskjed i nåde med virkning fra og med 1. august 2004 fra sitt embete som dommer i Høyesterett.

Kultur- og kirkedepartementet

Markedssjef Ottar Eide utnevnes til underdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Lars Sponheim oppnevnes som settestatsråd for statsråd Victor D. Norman for å besvare henvendelse fra Stortinget om statens avtale med Norwegian Air Shuttle.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge underretter Den europeiske union om at Norge godtar rådsbeslutning 9429/02 av 2. oktober 2003 om endringer i Schengenregelverket.

Justis- og politidepartementet

Opprettelse fra 1. januar 2004 av ny nasjonal enhet for politiets arbeid med asyl- og utlendingssaker. Enheten skal ha navnet ”Politiets utlendingsenhet”.
( Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

E-CO Vannkraft AS gis tillatelse til bygging av kraftverkene Jordal og Ryssdal i Sunndal kommune i Møre og Romsdal.