Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 22. desember 2021

I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om midlertidige endringer i bostøtteordningen.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 22. desember 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 46 S (2021-2022)
Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (midlertidige endringer i bostøtten, ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter i perioden januar til mars og økt rammetilskudd til kommunene)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. desember 2021 til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19.
Lovvedtak 30 (2021-2022)  Lov nr. 150
Loven trer i kraft 23. desember 2021.

Delt ikraftsetting av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven). Loven § 6 annet ledd trer i kraft 1. januar 2022.
(Se punkt 3 Forskrifter)

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2021 til:
lov om endringer i folketrygdloven
Lovvedtak 11 (2021-2022)  Lov nr. 151
lov om endringer i skatteloven
Lovvedtak 12 (2021-2022)  Lov nr. 152
lov om endring i bidragsinnkrevingsloven
Lovvedtak 13 (2021-2022)  Lov nr.153
lov om endringer i skattebetalingsloven
Lovvedtak 14 (2021-2022)  Lov nr. 154
lov om endringer i tolloven
Lovvedtak 15 (2021-2022)  Lov nr. 155
lov om endring i a-opplysningsloven
Lovvedtak 16 (2021-2022)  Lov nr. 156
lov om endringer i SI-loven
Lovvedtak 17 (2021-2022)  Lov nr. 157
lov om endringer i skatteforvaltningsloven
Lovvedtak 18 (2021-2022)  Lov nr. 158
lov om endringer i folkeregisterloven
Lovvedtak 19 (2021-2022)  Lov nr. 159
lov om endring i lov 21. desember 2020 nr. 168 om endringer i merverdiavgiftsloven
Lovvedtak 20 (2021-2022)  Lov nr. 160

Ikraftsetting av lov om endring i bidragsinnkrevingsloven, lov om endringer i skattebetalingsloven, lov om endringer i SI-loven og lov om endringer i folkeregisterloven. Endringslovene trer i kraft 1. januar 2022.

Delt ikraftsetting av lov om endringer i skatteforvaltningsloven.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2021 til lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer.
Lovvedtak 21 (2021-2022)  Lov nr. 161

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2021 til lov om endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.).
Lovvedtak 24 (2021-2022)  Lov nr. 162
(Se punkt 5 Andre saker)

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2021 til lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven).
Lovvedtak 23 (2021-2022)  Lov nr. 163
(Se punkt 5 Andre saker)
(Nyhetssak)

Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft 1. januar 2022 med unntak av § 9-2 første ledd.
(Se punkt 5 Andre saker)

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. desember 2021 til lov om endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter).
Lovvedtak 22 (2021-2022)  Lov nr. 164
Loven trer i kraft 1. januar 2022.
(Se punkt 4 Delegasjon av myndighet)
(Nyhetssak)
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2021 til lov om endringer i pasientjournalloven (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger m.m.).
Lovvedtak 26 (2021-2022)  Lov nr. 165
Loven trer i kraft straks.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2021 til lov om endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)
Lovvedtak 27 (2021-2022)  Lov nr. 166

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2021 til lov om endring i rekonstruksjonsloven (forlengelse av lovens virketid).
Lovvedtak 28 (2021-2022)  Lov nr. 167
(Se punkt 3 Forskrifter)
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2021 til lov om endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.).
Lovvedtak 25 (2021-2022)  Lov nr. 168
Loven trer i kraft 1. januar 2022.

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2021 til lov om endringer i mineralloven (retting av inkurier).
Lovvedtak 10 (2021-2022)  Lov nr. 169
Loven trer i kraft 1. januar 2022

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. desember 2021 til midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven).
Lovvedtak 31 (2021-2022)  Lov nr. 170
Loven trer i kraft straks.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. desember 2021 til lov om endringar i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 29 (2021-2022)  Lov nr. 171

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien og forskrift 17. desember 2021 nr. 3647 om endringer i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.
(Se punkt 5 Andre saker)

Det fastsettes forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mai 2020 nr. 1029 om forskudd på dagpenger for å avhjelpe konsekvensene av covid-19.

Barne- og familiedepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 18. desember 2020 nr. 2825 om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsforskriften).
(Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Justis- og beredskapsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 19. juni 2020 nr. 1247 om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak.
(Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)
(Nyhetssak)

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet
Kongens myndighet etter foretakspensjonsloven §§ 3-3 første ledd og 5-1 annet ledd sjette punktum, innskuddspensjonsloven § 4-2 første ledd første punktum, forsikringsvirksomhetsloven §§ 3-19 annet ledd tredje punktum og 4-10a annet ledd tredje punktum samt tjenestepensjonsloven § 3-2 første ledd annet punktum delegeres til Finansdepartementet.
(Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)
(Nyhetsssak)

5. Andre saker

Statsministerens kontor
Arbeids- og sosialdepartementet endrer navn til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forkortelsen er AID. Arbeids- og inkluderingsdepartementet overtar Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet ledes av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder.

Nærings- og fiskeridepartementet overtar Kyst- og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet, med unntak av de delene av avdelingen som har ansvaret for koordineringen av Samferdselsdepartementets arbeid med miljø- og klimaspørsmål. Nærings- og fiskeridepartementet overtar også ansvaret for forvaltningen av statens eierskap i Equinor ASA og Petoro AS, oppdragsstyringen av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumssektoren (SDØE) og avsetningsinstruksen for Equinor ASA fra Olje- og energidepartementet.

Fiskeri- og havministeren har ansvaret for fiskeri- og havsaker, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og underliggende etater og tilknyttede virksomheter på fiskeri- og havbruksområdet. Fiskeri- og havministeren har ansvar for den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken, prosjektet Ocean Space Centre og styret av Maritim avdeling. Fiskeri- og havministeren har også ansvaret for å koordinere satsingen på grønn skipsfart. Fiskeri- og havministeren har videre ansvaret for arbeidet med kystforvaltningen, herunder oppgaver overført til Nærings- og fiskeridepartementet fra Samferdselsdepartementet.

Næringsministeren har ansvaret for alle andre ansvarsområder som hører under Nærings- og fiskeridepartementet. Næringsministeren har også det administrative ansvaret for lønns- og driftsbudsjettet for hele departementet, blant annet ansettelsessaker i departementet og i sektoren departementet har ansvaret for.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer navn til Kommunal- og distriktsdepartementet. Forkortelsen er KDD.

Kulturdepartementet endrer navn til Kultur- og likestillingsdepartementet. Forkortelsen er fortsatt KUD.

Departementene delegeres myndighet til å foreta endringer i avtaler, forskrifter, instrukser mv. som er en nødvendig følge av endringene.  

Delegasjon av Kongens myndighet etter petroleumsloven § 11-1 andre ledd, fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2004, oppheves.

Alle endringene skjer med virkning fra og med 1. januar 2022.
(Nyhetssak)

Forvaltningsansvaret for lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 44 overføres fra Klima- og miljødepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Kongens myndighet etter forurensningsloven § 44 til å stille nærmere krav til den kommunale beredskapen mot akutt forurensning i enkeltvedtak eller i forskrift delegeres til Nærings- og fiskeridepartementet.
Endringene skjer med virkning fra 1. januar 2022.
(Nyhetssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Bevilgningen i statsbudsjettet for 2022 under kapittel 2541 Dagpenger post 70 Dagpenger, kan overskrides med inntil 120 mill. kroner.

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2022 under kapittel 2543 Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger, post 71 Stønad til lærlinger, kan overskrides med inntil 18 mill. kroner.
(Se punkt 3 Forskrifter)

Finansdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 384/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 337/2021 om EU-gjenopprettingsprospekt, kan bli bindende for Norge.
(Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411 kan bli bindende for Norge.
(Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 20 om endring i foretakspensjonsloven med virkning til og med 28. februar 2022.
(Nyhetsssak)

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 21 om endring i innskuddspensjonsloven med virkning til og med 28. februar 2022.
(Nyhetsssak)

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 22 om endring i tjenestepensjonsloven med virkning til og med 28. februar 2022.
(Nyhetsssak)

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 25 om endring i forsikringsavtaleloven med virkning til og med 28. februar 2022.
(Nyhetsssak)