Offisielt fra statsråd 22. mai 2015

I statsråd i dag ble generalløytnant Morten Haga Lunde beordret til tjeneste som sjef for Etterretningstjenesten. Haga Lunde tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. mai 2015. Følgende vedtak offentliggjøres: 

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 123 S (2014-2015)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2015 av 25. februar 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 452/2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestatsoperatører

Prop. 126 S (2014-2015)
Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 29/2015 av 25. februar 2015 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2012/28/EU om ein viss tillaten bruk av hitteverk

Finansdepartementet
Prop. 124 S (2014-2015)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Romania, undertegnet i Oslo 27. april 2015 

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 125 L (2014-2015)
Endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m.
(kontaktlege i spesialisthelsetenesta m.m.)
(Pressemelding)

Meld. St. 28 (2014-2015)
Legemiddelmeldingen
Riktig bruk – bedre helse
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 122 L (2014-2015)
Endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 5. mai 2015 til lov om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon).

Lovvedtak 63 (2014-2015). Lov nr. 31.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 28. april 2015 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg).
Lovvedtak 61 (2014-2015). Lov nr. 32.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 28. april 2015 til lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
Lovvedtak 60 (2014-2015). Lov nr. 33.

Ikraftsetting av lov 9. januar 2015 nr. 2 om endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt).
Loven trer i kraft 1. juni 2015.

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. mai 2015 til lov om endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger).
Lovvedtak 68 (2014-2015). Lov nr. 34.

Lov om endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger) trer i kraft 22. mai 2015. 

3. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Fastsetting av forskrift om dvergålegras (Zostera noltei) som prioritert art.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lovvedtaket del VI til Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Styrer, utvalg

Finansdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede endringer i regelverk på verdipapirområdet mv.:

  • Professor II dr. juris Filip Truyen, leder, Bergen
  • Fagdirektør Elisabeth Bjerkestrand, Asker
  • Spesialrådgiver Gry Eriksen, Oslo
  • Advokat Eirik Solem, Oslo
  • Advokat Morten Grandal, Oslo
  • Advokat Kjell Vidjeland, Bærum
  • Avdelingsdirektør Ingebjørg Harto, Oslo
  • Sjefsjurist Christina Stray, Oslo
  • Juridisk direktør Angela Nygaard, Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet
Gjenoppnevning av professor emeritus Svein J. Magnussen som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. juni 2015 til og med 31. mai 2019.

6. Utnevnelser mv.

Forsvarsdepartementet
Beordring av generalløytnant Morten Haga Lunde som sjef for Etterretningstjenesten med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Advokat Ingvald Falch utnevnes til dommer ved Norges Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.
(Pressemelding)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Avdelingsdirektør Per Kristian Knutsen konstitueres som ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for inntil ett år med tiltredelse 10. juni 2015.

Kunnskapsdepartementet
Underdirektør Sture Berg Helgesen utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Inngåelse av luftfartsavtale mellom Norge og Egypt og omforent memorandum vedrørende SAS-samarbeidet.

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 256/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål, kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 269/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver, kan bli bindende for Norge.

Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 377/2014 om opprettelse av Copernicus-programmet.

Finansdepartementet
Undertegning av en protokoll til endring av overenskomst av 7. september 1987 mellom Kongeriket Norge og Det Sveitsiske Edsforbund til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og formue, med tilhørende protokoller.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Serbia for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Kulturdepartementet
Frifond tildeles kroner 148 444 000 for 2015 av overskuddet i Norsk Tipping AS for spilleåret 2014 til kulturformål.

Olje- og energidepartementet
Fastsetting av justert manøvreringsreglement for Glommens og Laagens Brugseierforenings regulering av magasinene i Vinstravassdraget i Oppland fylke.