Historisk arkiv

Legemiddelmeldingen:

Riktig bruk – bedre helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil pålegge alle kommuner å gjennomføre legemiddelgjennomganger for eldre på sykehjem, øke pasienters involvering i valg av behandling, gi bedre informasjon til pasienter og helsepersonell om legemidler og satse mer på forskning og kliniske studier.

Brukt riktig er legemidler med på å bedre helsen og øke livskvalitet til mange pasienter. Men vi har store utfordringer knyttet til feil bruk. En tredjedel av pasientene følger ikke anbefalt behandling.

- Pasienten må involveres bedre i valg av legemiddelbehandling. God og enkel informasjon om effekt og bivirkninger gir grunnlag for at pasienten kan ta informerte valg ut fra sine behov og øker sjansen for bedre etterlevelse av behandlingen. Det er også viktig at helsepersonell får bedre informasjon og økt kompetanse om legemiddelbruk og at opplysninger om legemidler pasienter bruker blir tilgjengelig på tvers av behandlingsnivåer. Målet er å skape pasientens helsetjeneste der pasienten får best mulig nytte av behandlingen og økt livskvalitet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fire mål for legemiddelpolitikken

Regjeringens visjon er at legemiddelpolitikken skal bidra til bedre folkehelse. For å oppnå dette har Legemiddelmeldingen fire hovedmål:

 • sikre god kvalitet ved behandling med legemidler
 • legemidler skal ha lavest mulig pris
 • likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler
 • legge til rette for forskning og innovasjon

Det tre første målene oppdaterer eksisterende mål for legemiddelpolitikken, mens målet om å legge til rette for forskning og innovasjon er nytt.

Sikre god kvalitet

Legemidler brukes i alle deler av helsetjenesten og er viktig både i forebygging og be-handling av mange sykdommer. Men vi har utfordringer knyttet til feil bruk. Feilmedisinering kan føre til uheldige bivirkninger, at sykdommen blir forverret og til at behandlingen ikke fungerer som den skal. Det er særlig utfordringer med feilmedisinering hos eldre og kronisk syke som ofte blir behandlet med flere legemidler samtidig.

Viktige tiltak:

 • Å utrede en felles legemiddelliste som vil gjøre opplysninger om legemidler som er i bruk tilgjengelig for helsepersonell og pasient, på tvers av behandlingsnivåer.
 • Å forskriftsfeste en plikt for kommunene til å gjennomføre systematiske legemiddelgjennomganger for eldre på sykehjemmene de har ansvar for. En gjennomgang av hvilke medisiner den eldre får vil være et viktig og effektivt verktøy for å sikre riktig bruk av legemidler og forebygge pasientskader hos eldre.
 • Vurdere et pilotprosjekt på bruk av elektroniske samvalgsverktøy. Ved bruk av slike verktøy kan pasient og behandler sammen finne fram til hvilket legemiddel som passer best ut fra pasientens livssituasjon. Dette er særlig aktuelt der det finnes flere behandlingsmetoder, for eksempel flere legemiddelalternativer.
 • Vurdere å innføre kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter som en varig undervisningsmetode for helsepersonell. Dette innebærer at personer som har spesialkunnskap på legemiddelområdet møter forskrivere og gir dem kunnskapsoppdateringer innenfor et behandlingsområde.
 • Utrede veiledningstjenester i apotek. Et utvidet informasjonstilbud fra apotekfarmasøyter til pasienter bør målrettes mot de pasientgruppene med størst behov for veiledning, for eksempel pasienter med KOLS der femti prosent har dårlig etterlevelse av behandlingen.

Lavest mulig pris

Det er et mål at prisene på legemidler skal være lavest mulig, både for det offentlige og for pasientene. Norge har lave priser på legemidler og viktige virkemidler for dette er maksimalprissystemet, regulering av apotekenes avanse og trinnpris som regulerer pris på byttbare, generisk legemidler. Systemet fungerer bra, men det er behov for å vurdere om dagens system er tilpasset morgendagens utfordringer. Apotekavansen må også vurderes i sammenheng med eventuelle nye oppgaver for apotekene.

Viktige tiltak:

 • Foreta en gjennomgang og vurdering av trinnprisordningen og apotekenes avanse i løpet av 2016.
 • Utrede hvilke endringer i regelverket som er nødvendig for å legge til rette for prisrabatter for legemidler som finansieres av folketrygden.

Likeverdig og rask tilgang

Ved utgangen av 2014 var det i overkant av 2000 ulike legemiddelnavn med markedsføringstillatelse i Norge og antall legemidler på markedet øker hvert år. For regjeringen er det viktig at alle skal ha likeverdige og rask tilgang på nye og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne. Regjeringen har hevet bagatellgrensen fra fem til 25 millioner kroner. Dette har allerede ført til at flere legemidler har blitt raskere tilgjengelig for pasientene.

Viktige tiltak:

 • Utrede en ordning med farmasøytutlevering i apotek. Farmasøytutlevering kan være et godt verktøy for å gi befolkningen enklere tilgang til enkelte legemidler.
 • Gjennomgå dagens finansieringsordninger for vaksiner og utrede etableringen av et mer robust system for å vurdere innføring av vaksiner i offentlig regi.
 • Utrede opprettelsen av et vaksinasjonsprogram for voksne tilsvarende barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Foreslå at legemiddelforskriften § 14-14 endres slik at legemidler til behandling av rusavhengighet og ereksjonssvikt skal kunne gis på blå resept.

Forskning og innovasjon

Regjeringen vil satse mer på forskning og innovasjon innen helse- og omsorgssektoren. Dette gjelder også innenfor legemiddelområdet. Det er et mål å legge til rette for en sterk utvikling i norsk legemiddelindustri og øke tilgangen til utprøvende behandling for pasienter.

Viktige tiltak:

 • Øke antall nasjonale kliniske studier ved å etablere et felles forskningsprogram for nasjonale kliniske multisenterstudier i de regionale helseforetakene.
 • Etablere et kontaktpunkt for tidlig fase studier gjennom Norwegian Clinical Research Infrastructure Network og etablere et nasjonalt forskernettverk.
 • Vurdere om pasienters deltakelse i kliniske studier skal bli en del av finansieringssystemet for forskning i de regionale helseforetakene.
 • Bedre informasjonen til pasienter om kliniske studier på helsenorge.no.
 • Bistå legemiddelindustrien og forskningsmiljøene med regulatorisk veiledning.

Les mer om innholdet i Legemiddelmeldingen

Les Legemiddelmeldingen - Riktig bruk - riktig helse