Offisielt fra statsråd 25. mai 2012

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal-Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes. Det ble også vedtatt at 416,7 millioner av overskuddet til Norsk Tipping AS skal fordeles til kulturformål.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. mai 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 116 S (2011-2012)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 60/2012 av 30. mars 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/15/EU om opprettelse av et trafikkovervåkings- og informasjonssystem for skipsfarten

Arbeidsdepartementet

Prop. 118 L (2011-2012)
Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 115 L (2011-2012)
Endringer i havne- og farvannsloven

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 120 L (2011-2012)
Endringer i helseforetaksloven mv.
(Pressemelding)

Prop. 123 L (2011-2012)
Endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier)
(Pressemelding)

Prop. 124 S (2011-2012)
Endringar i statsbudsjettet for 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar samt bruk av midlar til styrking av fastlegeordninga)

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 119 L (2011-2012)
Endringar i kommunelova m.m.
(eigenkontroll mv.)
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 122 S (2011-2012)
Jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Prop. 121 L (2011-2012)
Endring i naturmangfoldloven

Samferdselsdepartementet

Prop. 117 S (2011-2012)
Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal-Leirvik og nedlegging av Narvik Lufthavn, Framnes (Nordland)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 8. mai 2012 til lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv.
Lovvedtak 50 (2011-2012). Lov nr. 27.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2012.

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 20. april 2012 nr. 19 om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, trer i kraft 1. juni 2012.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet og pkt. 3 Forskrifter)

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 8. mai 2012 til lov om endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.)
Lovvedtak 51 (2011-2012). Lov nr. 28.
Endringane i kommunelova m.m. skal gjelde frå 1. juli 2012.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 22. mai 2012 til lov om endringer i klimakvoteloven.
Lovvedtak 57 (2011-2012). Lov nr. 29.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)
(Pressemelding)    

3. Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsetting av forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer og satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2012.

Virkningstidspunktet for reguleringen av kravet til minsteinntekt i dagpengeordningen settes til 2. juli 2012.

Justis- og beredskapsdepartementet

Fastsetting av forskrift om behandling av saker om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner etter lov av 19. mars 1965 nr. 3.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Miljøverndepartementet

 Fastsetting av forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet gis myndighet til å fastsette overgangsbestemmelser for gjennomføring av lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 3 Forskrifter)

Miljøverndepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser §§ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 19 til Miljøverndepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)
(Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Forsvarsdepartementet

Klage fra Bjørn Sagvolden over Forsvarsdepartementets vedtak av 12. august 2010 om avslag på innsyn i dokumenter i sak 2010/01949, tas ikke til følge.

Klage fra interesseforeningen “Raaderett” over Forsvarsdepartementets vedtak av 17. januar 2012 om delvis avslag på innsyn i dokumenter i sak 2008/03224, tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Politisk rådgiver Jeanette Iren Moen utnevnes til statssekretær for statsråd Trond Giske.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Kairo, Tor Wennesland, utnevnes tillike til ambassadør i Tripoli, Libya.

Ekspedisjonssjef Geir Otto Pedersen utnevnes til ambassadør ved FN-delegasjonen i New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Åremålsutnevning av Kari Norheim-Larsen til fylkesmann i Telemark for en ny periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Helene Marie Lassen utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommandør Nils Helle utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
 

Justis- og beredskapsdepartementet

Sorenskriver Laila Ingebrigtsen utnevnes til tingrettsdommer ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 121/2011 av 21. oktober 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/50/EF av 21. mai 2008 om kvaliteten på omgivelsesluft og renere luft for Europa kan bli bindende for Norge

Undertegning av ny nordisk konvensjon om trygd.

Kulturdepartementet

Tildelingen av 416,7 mill. kroner av overskuddet til Norsk Tipping AS til kulturformål fordeles.
Kulturdepartementet får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer mellom de enkelte postene innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål, fullmakt til å disponere renter, samt disponere ikke utbetalt spilleoverskudd til kulturformål.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

 Petoro AS, som forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE), deltar i pre-interessentskap knyttet til infrastruktur på Utsirahøyden, og kan delta i forpliktelser før tillatelse til plan for anlegg og drift foreligger.