Offisielt fra statsråd 25. mai 2018

I statsråd i dag ble tingrettdommer Inga Bejer Engh åremålsbeskikket til barneombud for en periode på seks år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. mai 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

Lenkene til regjeringsdokumentene blir tilgjengelige fra kl. 11.45.

1. Proposisjoner og meldinger

Klima- og miljødepartementet
Prop. 93 L (2017-2018)
Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 92 S (2017-2018)
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2018/2019 m.m.)

Prop. 94 S (2017-2018)
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. mars 2018 til lov om endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold).
Lovvedtak 36 (2017-2018)  Lov nr. 19
Loven trer i kraft 1. januar 2019.

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. april 2018 til lov om endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond).
Lovvedtak 49 (2017-2018)  Lov nr. 20
Loven trer i kraft 1. januar 2019.

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 5. april 2018 til lov om endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke).
Lovvedtak 44 (2017-2018)  Lov nr. 21

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. april 2018 til lov om endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke).
Lovvedtak 45 (2017-2018)  Lov nr. 22

3. Delegasjon av myndighet

Klima- og miljødepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 8 a til Landbruks- og matdepartementet for at de kan gi forskrift om gebyr for arbeidet med autorisering for bruk av gnagermidler.

Tildelingen av myndighet til Landbruks- og matdepartementet etter § 8 a gjør ingen endring i og vil gjelde ved siden av den myndighet etter § 8 a som tidligere er tildelt Klima- og miljødepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

4. Utnevnelser m.v.

Barne- og likestillingsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Erik Saglie til avdelingsdirektør i Barne- og likestillingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Åremålsbeskikkelse av tingrettsdommer Inga Bejer Engh som barneombud for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Utnevning av underdirektør Anders Thomas Montes Knutsen til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Anne-Cathrine Haug Jørgensen til ekspedisjonssjef  i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet
Utnevning av underdirektør Anita Christoffersen til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Undertegning av avtale mellom Finland, Latvia, Norge, Polen, Russland og Sverige om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap.

Undertegning og godkjenning av Beskrivelsesprotokoll for riksgrensen mellom Norge og Russland.

Kulturdepartementet
Kongens myndighet til å ansette riksteatersjef etter riksteaterlova § 4 og til å fastsette instruks etter riksteaterlova § 3 annet ledd delegeres til Kulturdepartementet.

Det blir stilt statlig forsikring for omsøkt forsikringsverdi for verk i samsvar med verksliste datert 22. mars 2018 for utstillingen "Anish Kapoor". Utstillingen skal vises på Galleri F 15 på Jeløya i perioden 30. juni – 14. oktober 2018.

Forsikringen gjelder fra "vegg til vegg" i tidsrommet 4. juni – 5. november 2018 under forutsetning av at de krav som Sikringsutvalget og Kulturrådet har satt for statlig forsikring, er oppfylt av Punkt Ø innen forsikringsperioden starter.