Offisielt fra statsråd 26. august 2016

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott i Oslo 26. august 2016.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. august 2016. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 144 S (2015-2016) 
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene 2014/45/EU, 2014/46/EU og 2014/47/EU om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy 

Finansdepartementet
Prop. 152 S (2015-2016)
Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Kongeriket Norge og De Forente Arabiske Emirater, undertegnet i Oslo 3. november 2015 

Prop. 153 S (2015-2016)
Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 4. september 2015 

Prop. 154 L (2015-2016)
Endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.)
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 155 L (2015-2016)
Endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen) 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Lov 20. mai 2016 nr. 10 om endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet) trer i kraft 1. november 2016.
(Se også pkt. 3 Forskrifter) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Lov 17. juni 2016 nr. 56 om endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren) trer i kraft straks.
(Nyhetssak

Delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II). Endringene i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her § 9, § 32, § 34, § 66 første ledd, § 92, § 105, § 106, § 106 a og ny § 94 a trer i kraft 1. september 2016.  Endringen i § 28 trer i kraft 1. oktober 2016.

Ny § 94 a gjelder bare for avslagsvedtak truffet etter 1. september 2016. § 66 første ledd ny bokstav f gjelder bare for saker hvor utlendingen har reist inn og har blitt nektet realitetsbehandling etter 1. september 2016.
(Nyhetssak

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer fastsettes.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 16. mars 2007 nr. 277 om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark fastsettes. 

Forskrift om endringer i forskrift 3. februar 1995 nr. 96 om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard fastsettes. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst fastsettes.

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 17. desember 1971 nr. 1 om gebyr for overlast fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av professor Per Kåre Sky som settemedlem i Innstillingsrådet for dommere, til behandlingen av embete som jordskiftelagdommer i Borgarting lagmannsrett med søknadsfrist 8. august 2016. 

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av prosjektleder Gjermund Sæther til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Elisabeth Schwabe-Hansen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av tingrettsdommer Anne Margrete Katteland til førstestatsadvokat og embetsleder ved Vestfold og Telemark statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Jeanette Desiree Hagene Knutsen ved Vestfold og Telemark statsadvokatembeter fra 1. oktober 2016 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2016. 

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat May-Britt Erstad ved Hordaland statsadvokatembeter fra 1. desember 2016 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2016. 

Forlenget midlertidig beskikkelse av assisterende sjef for Politihøgskolen Nina Skarpenes som sjef for Politihøgskolen inntil videre, dog ikke utover 13. februar 2017. 

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av forordning (EU) nr. 515/2014 om opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum og forordning (EU) nr. 514/2014 om fastlegging av alminnelige bestemmelser m.m.

Avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler med hensyn til ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum, som en del av Det indre sikkerhetsfondet for perioden 2014 til 2020, inngås.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor. 

Justis- og berdskapsdepartementet
Namsfogden i Oslo overføres til Oslo politidistrikt som egen driftsenhet. Endringen trer i kraft 1. januar 2017.