Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 29. april 2011

Regjeringen har i statsråd i dag lagt frem en stortingsmelding om ungdomstrinnet med tittelen "Motivasjon – Mestring – Muligheter".

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. april 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Meld. St. 3 (2010-2011)
Statsrekneskapen 2010
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Prop. 105 L (2010-2011)
Endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 22 (2010-2011)
Motivasjon – Mestring – Muligheter
Ungdomstrinnet
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 106 S (2010-2011)
Utviding av Aust-Agderpakka
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Utsatt ikraftsetting av lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 23-7 første ledd andre punktum, § 24-1 første ledd andre setning bokstav a og § 24-2. Bestemmelsene trer i kraft 1. juli 2012.
(Pressemelding)

3.      Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer gjenoppnevnes og oppnevnes til styret for Domstoladministrasjonen:

Som medlem av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2011 til og med 31. juli 2015 oppnevnes:

Lagdommer Magni Elsheim, Nesttun

Som medlemmer av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2011 til og med 31. juli 2015 gjenoppnevnes:

Administrasjonssjef Ove Einar Engen, Hamar
Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo

Som varamedlemmer av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2011 til og med 31. juli 2015 gjenoppnevnes:

Lagdommer Monica Nylund, Tromsø (varamedlem for sorenskriver Kirsti Ramberg)
Advokat Randi Birgitte Bull, Oslo (varamedlem for advokat Elisabeth Stenwig)

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Christian Syse utnevnes til assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Cand. oecon. Svein Gjedrem utnevnes til finansråd i Finansdepartementet med tiltredelse 11. juni 2011.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Ekspedisjonssjef Henning Henriksen utnevnes til assisterende departementsråd i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Utnemning av seniorrådgjevar Elin Marie Furu til underdirektør i Samferdsels-departementet med tiltreding frå det tidspunktet som departementet fastset.
(Pressemelding)

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale 14. juni 2010 mellom Norge og Frankrike om opplæring av norske elever og om virkemåte for de norske seksjoner opprettet ved akademiene Rouen, Caen og Lyon.

Finansdepartementet

Underskriving av ein protokoll om endring av artikkel 26 om utveksling av opplysningar i skatteavtala mellom Kongeriket Noreg og Republikken Sør-Afrika, underskriven i Cape Town den 12. februar 1996.

Kulturdepartementet

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2010 til idrettsformål, totalt
kr 1 558 400 000, fordeles i 2011.

Kr 22 800 000 av midlene som i 2000 ble avsatt som reservemidler til idrettsformål fordeles i 2011.

Kulturdepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt til å disponere ikke utbetalte spillemidler til idrettsformål og opptjente renter av innestående midler til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Pressemelding)

 

 

 

 

 

 

Til toppen