Meld. St. 3 (2010–2011)

Statsrekneskapen 2010

Statsrekneskapen 2010

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no