Offisielt fra statsråd 30. november 2007

Regjeringen la i statsråd i dag fram stortingsmeldingen "Kulturell skulesekk for framtida".

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. november 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

St.prp. nr. 28 (2007-2008)
Ny saldering av statsbudsjettet 2007
(Pressemelding)Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 16 (2007-2008)
Om lov om endringar i burettslagslova, eigarseksjonslova og avhendingslova
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 8 (2007-2008)
Kulturell skulesekk for framtida
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

St.meld. nr. 7 (2007-2008)
Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 17 (2007-2008)
Om lov om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (gjennomføring av forordning (EF) 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innenfor veitransport og om endring av forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av forordning (EØF) nr. 3820/85 m.m.)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og likestillingsdepartementet

Lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.) kapittel III § 4-6 annet ledd annet punktum, § 4-6 fjerde ledd, § 4-9 første ledd annet punktum, § 4-9 tredje ledd, § 6-9 annet ledd og kapittel IV til og med kapittel IX, trer i kraft 1. januar 2008.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Finansdepartementet

Lov 29. juni 2007 nr. 71 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) trer i kraft fra 1. januar 2008.
Reglene om oppgaveplikt i § 4-12 nr. 1 og nr. 5, jf. § 4-4 nr. 3, skal ha virkning fra og med inntektsåret 2007.

3.      Forskrifter

Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om overgangsbestemmelse til endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven, jf. tilråding punkt 1, fastsettes.
Forskrift om endringer i forskrift 1. desember 1995 nr. 772 om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard fastsettes.
Forskrift om overgangsbestemmelse til endringer i domstolloven fastsettes.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4.      Styrer, utvalg

Samferdselsdepartementet

Oppnevning av eit offentleg utval for å utgreie tilsyn i vegsektoren.

Samansetjing av utvalet:
Lærar/tidlegare stortingsrepresentant Jorunn Ringstad, leiar, Askvoll
Avdelingsdirektør Inger Anne Ravlum, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo
Seniorrådgjevar May Kristin Ensrud, Justis- og politidepartementet, Oslo
Underdirektør Ingun H. Weltzien, Samferdselsdepartementet, Oslo
Assisterande vegdirektør Kjell Bjørvig, Statens vegvesen, Oslo
Fylkessekretær Bård Morten Johansen, Trygg Trafikk, Trondheim
Instituttsjef Lasse Fridstrøm, Oslo
Fylkesdirektør Hanne V. Søberg, Hedmark fylkeskommune, Løten
Regiondirektør Per Steinar Jensen, NHO, Nøtterøy
Distriktssjef Tor Nordstrøm, BNL (NCC), Narvik

5.      Klagesaker m.v.

Kultur- og kirkedepartementet

Klage fra Iveland bedehus over Kultur- og kirkedepartementets vedtak av 27. august 2007 om tilskudd til privateid kirkebygg tas ikke til følge.
Klage fra Den frie evangeliske forsamling Betesda Eiken over Kultur- og kirkedepartementets vedtak av 28. august 2007 om tilskudd til privateid kirkebygg tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage frå Dima Emelianov frå VG over Samferdselsdepartementet sitt vedtak av 16. oktober 2007 om avslag på krav om innsyn i Justis- og politidepartementet si framsyning av proposisjonsutkast om lovtiltak mot terrorhandlingar og terrorrelaterte handlingar av 8. oktober 2007. Klaga blir ikkje teken til følgje.

 6.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Randi Øverland gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Trond Giske.
(Pressemelding)

Statssekretær Wegard Harsvik gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for Sylvia Kristin Brustad med fratredelse 3. desember 2007.
(Pressemelding)

Statssekretær Wegard Harsvik utnevnes til statssekretær for statsråd Trond Giske med tiltredelse 3. desember 2007.
(Pressemelding)

Kari Henriksen utnevnes til statssekretær for statsråd Sylvia Kristin Brustad med tiltredelse 3. desember 2007.
(Pressemelding)

Utnevning av avdelingsdirektør Inge Dokken til avdelingsdirektør ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Direktør Bjørn Kristoffer Erikstein konstitueres som ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet i inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Sven Olav Gunnerud utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Hege Johansen utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Seniorrådgiver Yvonne Larssen utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Stabssjef Janne Wilberg konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet for et tidsrom av inntil 1 år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.      Andre saker

Finansdepartementet

Underskriving av ein skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom kongeriket Noreg og republikken Slovenia.