Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 30. november 2012

I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en stortingsmelding om digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren: «Èn innbygger – èn journal».

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. november 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 40 S (2012-2013)
Samtykke til inngåelse av nordisk konvensjon om trygd av 12. juni 2012

Finansdepartementet

Prop. 42 S (2012-2013)
Ny saldering av statsbudsjettet 2012

Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 9 (2012-2013)
Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 43 L (2012-2013)
Endringer i rettsgebyrloven (reduksjon av tinglysingsgebyrene)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Prop. 41 L (2012-2013)
Endringer i energiloven

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. november 2012 til lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser.
Lovvedtak 3 (2012-2013). Lov nr. 70.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

3. Forskrifter

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fastsetting av forskrift om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Kunnskapsdepartementet

Fastsetting av forskrift om regnskapsplikt for ikke-kommunale barnehager.

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 25. juni 2010 nr. 975 om tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt.

Fastsetting av forskrift om opphevelse av forskrift av 29. juni 1984 nr. 1319 om kontroll med skip som fører passasjerer ved Svalbard.

Fastsetting av forskrift om undersøkelse av sjøulykke.

4. Klagesaker m.v.

Kulturdepartementet

Klage fra Ullensaker kommune over Kulturdepartementets vedtak 1. februar 2012 om omgjøring av Akershus fylkeskommunes vedtak om å frafalle avslag på søknad om spillemidler til bygging av idrettshall. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Askim kommune over Kulturdepartementets vedtak 18. september 2012 om avslag på søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer for bygging av idrettshall. Klagen tas ikke til følge.

Miljøverndepartementet

Klage fra Stig Harby over Miljøverndepartementets vedtak 18. juli 2012 om avslag på begjæring om innsyn i dok. nr. 4, 10, 37 og 39 i sak 2010/00436. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Astana, Ole Johan Bjørnøy, utnevnes tillike til ambassadør i Asjkhabad, Turkmenistan.

Ambassadør i Astana, Ole Johan Bjørnøy, utnevnes tillike til ambassadør i Bisjkek, Kirgisistan.

Ambassadør i Astana, Ole Johan Bjørnøy, utnevnes tillike til ambassadør i Dusjanbe, Tadsjikistan.

IKT-sjef Ole-Martin Martinsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Pia Gjesme Holm utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Frode Tarjei Selman utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet

Seniorrådgiver Per Christian Enge utnevnes til underdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet.

Seniorrådgiver Terje Wiik utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Politiadvokat Tore Kulstad utnevnes til statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Statsadvokat Kristian Jarland utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Kristin Orlund utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 360/2012/EU om anvendelsen av artikkel 106(2) i traktaten om EUs virkemåte på bagatellmessig støtte til foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning.

Inngåelse av avtale mellom Norge, Polen, Russland og Tyrkia innen NATO-Russlandsamarbeidet om koordinering av antiterrortiltak i luftrommet.

Samtykke til vedtak om nye utslippsreduksjonsforpliktelser for Norge under Kyotoprotokollen på partsmøtet i samsvar med innsendt forslag om norsk utslippsforpliktelse for en ny periode.

Olje- og energidepartementet

Overenskomst mellom Norge og Island 22. oktober 1981 om kontinentalsokkelen mellom Island og Jan Mayen – deltakelse fra Norge i petroleumsvirksomhet på Island.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen