Offisielt fra statsråd 7. februar 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. februar 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 44 (2002-2003)
Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 38 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

Fiskeridepartementet

Ot.prp. nr. 39 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a., i lov 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten (kystvaktloven), og lov om beskyttelse av design (designloven)

Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 18 (2002-2003)
Tilleggsmelding til St.meld. nr. 32 (2001-2002) om situasjonen i den norske mobilmarknaden
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Kultur- og kirkedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout.

Sosialdepartementet

Forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2003.

3. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til en distriktskommisjon som skal foreta en gjennomgang av helheten i dagens distrikts- og regionalpolitikk:

Leder

Johan Petter Barlindhaug, Administrerende direktør, Tromsø

Øvrige medlemmer

Audun Holsbrekken, KrF, Gårdbruker, Lesja
Geir Knutson, AP, Fylkesrådleder i Nordland, Bodø
Inge Myrvoll, SV, Prosjektleder, Rana
Liv Signe Navarsete, SP, Selvstendig næringsdrivende, Lærdal
Per Sandberg, FrP, Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag, Levanger
Trine Skei Grande, V, Stortingsrepresentant for Oslo, Oslo
Anders Talleraas, H, Selvstendig næringsdrivende, Molde
Thor Tøllefsen, Kystpartiet, Pensjonert fyrmester, Karlsøy
Elisabeth Angell, Forsker ved NIBR Alta, Alta
Marianne Balto Henriksen, Direktør, Tana
Bergljot Landstad, Ass. nærings- og miljøsjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde
Kristin Malonæs, Seksjonssjef i SND Hedmark, Hamar
Aud Stråbø Riise, Fellesforbundet Hordaland, Fusa
Tine Sundtoft, Regiondirektør NHO Agder, Lillesand
(Pressemelding)

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Generalkonsul Janis Bjørn Kanavin utnevnes til ambassadør i Islamabad med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Generalsekretær Anne Enger Lahnstein åremålsutnevnes til fylkesmann i Østfold med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Avdelingsdirektør Henriette Munkebye utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert lovrådgiver Astrid Erlingsen utnevnes til lovrådgiver i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Kirsten Aase Bleskestad utnevnes til tingrettsdommer i Asker og Bærum tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Juridisk sjef Laila Ingebrigtsen utnevnes til tingrettsdommer i Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Tor Langbach utnevnes til nestleder i Trondheim tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdomer Elisabeth Lund utnevnes til tingrettsdommer i Nord-Troms tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Trine Barlaup Pedersen utnevnes til tingrettsdommer i Jæren tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Trygve Øydne utnevnes til tingrettsdommer i Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Professor dr. juris Frederik Zimmer konstitueres som dommer i Høyesterett fra 1. mars 2003 til og med 6. juli 2003.

Førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer konstitueres som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet for tre år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstituert underdirektør Mette Kammen gis forlenget konstitusjon som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet til og med 15. august 2003.

Landbruksdepartementet

Underdirektør Eva H. Ellingsen Grendstad utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Harald Ribe utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Statsgaranti for kunstutstillingen ”Edvard Munch und Lübeck”, Tyskland i perioden 15. juli til og med 5. november 2003.

Olje- og energidepartementet

Ytre Kandal Kraft AS gis tillatelse til bygging av Neselva kraftverk i Breimsvassdraget, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane.

Sagevikelv Kraft AS gis konsesjon for bygging av Sagevikelv kraftverk i Gaular og Fjaler kommuner i Sogn og Fjordane.