Offisielt fra statsråd 7. november 2003

Offisielt fra statsråd


Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. november 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2003-2004)
Om modernisering, forenkling og effektivisering av bistandsforvaltningen
( Pressemelding)

St.prp. nr. 11 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av fellesskapshandlingsprogrammet om motkjemping av diskriminering (2001-2006)

St.prp. nr. 14 (2003-2004)
Om samtykke til tiltredelse av internasjonal konvensjon av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 9 (2003-2004)
Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2004 mv.

Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 8 (2003-2004)
Om endringer av statsbudsjettet 2004 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 11 (2003-2004)
Om fullmakt til å ta opp statslån mv., og om saldering av statsbudsjettet for 2004

St.prp. nr. 13 (2003-2004)
Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Thailand, underskriven i Bangkok den 30. juli 2003

Fiskeridepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 10 (2003-2004)
Om innleie av slepefartøy for Nord-Norge og budsjettmessig inndekning for 2004 mv.

Helsedepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2003-2004)
Om endring av St.prp. nr. 1 (2003-2004) Helsedepartementet
( Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2003-2004)
Forsøk med oppgavedifferensiering mv.
( Pressemelding)

St.meld. nr. 8 (2003-2004)
Rikt mangfold i nord. Om tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms
( Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 5 (2003-2004)
Om konsesjonsvederlag frå TV2

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2003-2004)
Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

Ot.prp. nr. 14 (2003-2004)
Om lov om Innovasjon Norge
( Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

St.meld. nr. 9 (2003-2004)
Om utviding av Trollfjord I kraftverk i Trollfjordvassdraget

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2003-2004)
Forsøk innenfor samferdselsområdet
( Pressemelding)

2. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten.
( Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter.

3. Styrer, utvalg

Sosialdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Statens råd for funksjonshemmede fra 7. november 2003 til 6. november 2007:

 1. Professor Jan Tøssebro, Trondheim, leder
 2. Rådgiver Rune Stureson, Oppegård, nestleder
 3. Administrerende direktør Torild Jakobsen, Bodø
 4. Professor Sigmund Asmervik, Moss
 5. Assisterende fylkesmann Tor Stafsnes, Vadsø
 6. Forsker Hilde Haualand, Ås
 7. Leder for Handikapprogrammet i Telenor, Ingrid Ihme, Oslo
 8. Spesialkonsulent Solfrid Fossberg, Leikanger
 9. Leder i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Arnt Holte, Oslo
 10. Generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Liv Arum, Oslo
 11. Leder i Foreningen for søvnsykdommer Margaret Ramberg, Mjøndalen
 12. Leder i Norges Blindeforbund Åge Nigardsøy, Trondheim
 13. Leder i Norges Handikapforbund Gunnar Buvik, Sarpsborg

(Se også pkt. 5 Andre saker)
( Pressemelding)

4. Utnevnelser m.v.

Fiskeridepartementet

Direktør Øyvind Lie åremålsbeskikkes som direktør ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning for seks år.
( Pressemelding)

Viseadministrerende direktør Tore Nepstad åremålsbeskikkes som administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Fiskeridepartementet bestemmer.
( Pressemelding)

Helsedepartementet

Seniorrådgiver Henning Aanes utnevnes til fylkeslege i Nordland med tiltredelse fra det tidspunkt Helsedepartementet bestemmer.
( Pressemelding)

Fastlege Jan Vaage utnevnes til fylkeslege i Sør-Trøndelag med tiltredelse fra det tidspunkt Helsedepartementet bestemmer.
( Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Prosjektleder Ahmad Ghanizadeh konstitueres som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet til og med 14. oktober 2004.

Landbruksdepartementet

Direktør Leif Forsell utnevnes til ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Sverre Sand utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.
( Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Hege Nilssen utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Kari Zakariassen utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Dagfinn Høybråten med ektefelle ved offisielt besøk til Færøyene 21.-23. november 2003.

Sosialdepartementet

Reglementet for Statens råd for funksjonshemmede endres.
(Se også pkt. 3 Styrer, utvalg)
( Pressemelding)