Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 9. desember 2011

I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en stortingsmelding om kultur, inkludering og deltakelse. Det ble også fremmet en proposisjon om endringer i barnevernloven.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. desember 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 43 L (2011-2012)
Endringer i barnevernloven
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet
Prop. 46 L (2011-2012)
Endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.)
(Pressemelding)

Kulturdepartementet
Meld. St. 10 (2011-2012)
Kultur, inkludering og deltaking
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2011 til lov om endringer i lov
6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
Lovvedtak 9 (2011-2012)  Lov nr. 47

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2011 til lov om endringer i ligningsloven.
Lovvedtak 10 (2011-2012)  Lov nr. 48

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2011 til lov om endring i straffeprosessloven.
Lovvedtak 11 (2011-2012)  Lov nr. 49

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2011 til lov om endringer i alkoholloven.
Lovvedtak 12 (2011-2012)  Lov nr. 50

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2011 til lov om endring i folketrygdloven.
Lovvedtak 13 (2011-2012)  Lov nr. 51

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2011 til lov om endringer i skatteloven.
Lovvedtak 14 (2011-2012)  Lov nr. 52

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2011 til lov om endringer i merverdiavgiftsloven.
Lovvedtak 15 (2011-2012)  Lov nr. 53

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2011 til lov om endringer i lov 25. juni 2010 nr. 41 om endringar i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov
26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Lovvedtak 16 (2011-2012)  Lov nr. 54

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2011 til lov om endringer i folketrygdloven.
Lovvedtak 17 (2011-2012)  Lov nr. 55

Fiskeri- og kystdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2011 til lov om oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover.
Lovvedtak 8 (2011-2012)  Lov nr. 56
Loven trer i kraft 1. januar 2012 med unntak av romertall I og IV som trer i kraft straks.

Justis- og politidepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover. Den delvise ikraftsettinga trer i kraft 15. desember 2011.

Kulturdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. desember 2011 til midlertidig lov om endring i pengespilloven (gave til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité).
Lovvedtak 23 (2011-2012)  Lov nr. 57

3.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning.

4.      Klagesaker m.v.

Finansdepartementet

Klage fra Verdipapirsentralen ASA over Finansdepartementets vedtak 7. april 2011 om utdeling av konsernbidrag. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Lisbet Rugtvedt gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Kristin Halvorsen.

Adjunkt Elisabet Dahle utnevnes til statssekretær for statsråd Kristin Halvorsen.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Kiev, Jon Elvedal Fredriksen, utnevnes tillike til ambassadør i Minsk, Hviterussland.

Underdirektør Ragnhild Imerslund utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Juridisk rådgiver Guro Glærum Kleppe utnevnes til assisterende sjef ved Spesialenheten for politisaker med tiltredelse fra det tidspunkt sjefen for Spesialenheten for politisaker bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert høyesterettsdommer Finn Arnesen som dommer ved Norges Høyesterett til og med 29. februar 2012.

Nærings- og handelsdepartementet

Administrerende direktør Per A. Foss åremålsbeskikkes som direktør i Styret for det industrielle rettsvern for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Underdirektør Per-André Torper konstitueres som avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet frå det tidspunkt som departementet fastset.
(Pressemelding)

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ukraina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Ukraina, begge av 24. juni 2010.

Finansdepartementet

Endringer i avtale 22. juli 1944 om Det internasjonale valutafondet godkjennes.

Forsvarsdepartementet

Det opprettes et statsforetak, Aerospace Industrial Maintenance Norway SF, med kortnavn AIM Norway SF, som eies av staten alene. Lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak gjelder for Aerospace Industrial Maintenance Norway SF.

Forsvarsdepartementet skal representere staten som eier av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF. 

Til toppen