Offisielt fra statsråd 20. oktober 2017

Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. oktober 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 3 S (2017-2018)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»)

2. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll fastsettes.
(Se pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

3. Delegasjon av myndighet

Justis- og beredskapsdepartementet
Kongens myndighet etter straffeloven § 38 til å gi nærmere bestemmelser om narkotikaprogram med domstolskontroll, delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Se pkt. 2 Forskrifter)

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Utenriksminister Børge Brende gis avskjed i nåde.

Statsråd Ine Eriksen Søreide overtar styret av Utenriksdepartementet med unntak av saker knyttet til samordning av EØS-saker og forholdet til EU.  

Statssekretær Marit Berger Røsland utnevnes til statsråd og overtar styret av saker knyttet til samordning av EØS-saker og forholdet til EU i Utenriksdepartementet. Røsland bemyndiges til å utøve de særlige folkerettslige funksjoner som ligger til utenriksministeren, herunder til å undertegne folkerettslige dokumenter og utferdige undertegningsfullmakter, når utenriksministeren er fraværende.

Statsråd Frank Bakke-Jensen overtar styret av Forsvarsdepartementet.
Bakke-Jensen fortsetter som Norges representant i Nordisk ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål.

Statssekretær Laila Bokhari gis avskjed i nåde.

Statssekretær Tone Skogen gis avskjed i nåde som statssekretær for utenriksminister Børge Brende og utnevnes på nytt til statssekretær for utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Statssekretær Audun Halvorsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen i Utenriksdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Politisk rådgiver Jens Frølich Holte utnevnes til statssekretær for statsråd Marit Berger Røsland i Utenriksdepartementet.

Statssekretær Øystein Bø gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd
Ine Eriksen Søreide og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen i Forsvarsdepartementet.

Selvstendig næringsdrivende Anders Bjørnsen Werp utnevnes til statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet.

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 20. oktober 2017 kl. 1400.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Manila, Erik Førner, tillike til ambassadør i Ngerulmud, Republikken Palau.

Utnevning av ambassadør i Beijing, Geir Otto Pedersen, tillike til ambassadør i Ulan Bator, Mongolia.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av seksjonssjef Kristin Solbjør til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.