Offisielt frå statsrådet 10. mars 2023

I statsråd i dag vart det oppnemnt eit utval som skal vurdere omfang og utvikling av lågløn i Noreg.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 10. mars 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 49 LS (2022-2023)
Endringer i forbrukerkjøpsloven mv. (gjennomføring av nytt forbrukerkjøpsdirektiv i norsk rett) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 70/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/771

Nærings- og fiskeridepartementet

Meld. St. 11 (2022-2023)
Noregs fiskeriavtalar for 2023 og fisket etter avtalane i 2021 og 2022

2. Forskrifter

Samferdselsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

3. Utnemningar mm.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av lagdommer Atle Degré til lagmann ved Agder lagmannsrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Ketil Folkvard Aune Sondresen og advokat Robert Jensen til lagdommere ved Agder lagmannsrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av senioringeniør Ole Kristian Haug til jordskiftedommer ved Vestre Innlandet jordskifterett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Trine Speismark Lindgren til ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

Statssekretær Nancy Lystad Herz gis med virkning fra 10. mars 2023 kl. 12.00 avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Marte Mjøs Persen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

4. Styrer og utval

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det oppnevnes et utvalg som skal vurdere omfang og utvikling av lavlønn i Norge.

Leder:
Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Oslo

Medlemmer:
Sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad, Nesodden
Fagdirektør i NHO Torill Randi Lødemel, Oslo
Spesialrådgiver i Spekter Astrid Driva Rødsand, Nesodden
Sjeføkonom i Virke Lars Eivind Haartveit, Bærum
Avdelingsdirektør i KS Hege Mygland, Nittedal
Samfunnspolitisk rådgiver i YS Lin Andrea Gulbrandsen, Oslo
Fagsjef i Unio Rolf Edvard Stangeland, Nordre Follo
Arbeidslivssjef i Akademikerne Nina Sverdrup Svendsen, Oslo
Professor Manudeep Bhuller, Oslo
Professor Torberg Falch, Trondheim
Professor Julie Riise, Bergen
Stipendiat Fredrik Bakkemo Kostøl, Gjøvik

5. Andre saker

Utanriksdepartementet

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/621 av 17. april 2019 om de tekniske opplysningene som er nødvendige for teknisk kontroll av de punktene som skal kontrolleres, og om bruken av de anbefalte prøvingsmetodene, og om fastsettelse av nærmere regler for dataformatet og framgangsmåte for å få tilgang til de relevante tekniske opplysningene.

Helse- og omsorgsdepartementet

Fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. mars 2023 til og med 14. april 2023 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.