Offisielt frå statsrådet 11. mars 2022

I statsrådet i dag vart det i samband med krigen i Ukraina fastsett forskrift om utlendingar sin tilgang til Noreg og deira opphald her.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 11. mars 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne- og familiedepartementet
Prop. 65 L (2021-2022)
Endringar i gravplassloven (teieplikt og arkiv m.m.)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 64 L (2021-2022)
Endringer i lov om endringer i helselovgivningen (oppheving av overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 66 LS (2021-2022)
Lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 70/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/770 om visse aspekter ved avtaler om levering av digitalt innhold og digitale tjenester

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld. St. 8 (2021-2022)
Noregs fiskeriavtalar for 2022 og fisket etter avtalane i 2020 og 2021

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. mars 2022 til lov om tollavgift (tollavgiftsloven).
Lovvedtak 44 (2021-2022)  Lov nr. 8

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. mars 2022 til lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven).
Lovvedtak 43 (2021-2022)  Lov nr. 9

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. mars 2022 til og med 14. april 2022 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 34 gis straks anvendelse overfor:

a) ukrainske statsborgere bosatt i Ukraina før 24. februar 2022

b) tredjelandsborgere og statsløse som har fått internasjonal beskyttelse eller tilsvarende nasjonal beskyttelse i Ukraina før 24. februar 2022

c) tredjelandsborgere og statsløse som er nære familiemedlemmer av personer som nevnt i bokstav a og b, som ektefelle, samboer, barn under 18 år og andre familiemedlemmer som var del av hovedpersonens husstand før 24. februar 2022.
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler).

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 26. mars 2021 nr. 963 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen
(Nyheitssak)

4. Styrer og utval m.m.

Kultur- og likestillingsdepartementet
Oppnevning av forfatter Sigmund Løvåsen som leder for Norsk kulturråd for perioden 11. mars 2022 til 31. desember 2025.
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Utvalget for forenklingsarbeidet for næringslivet som ble oppnevnt av Kongen i statsråd 8. oktober 2021, avvikles.
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Susan Eckey til ambassadør i Wien, Republikken Østerrike. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av prosjektleder Victor Conrad Rønneberg til ambassadør i Praha, Den tsjekkiske republikk. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Kristin Myskja til ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke og i samsvar med vedlegg til resolusjonen, i to EØS-komitébeslutninger 18. mars 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

Forordning (EU) 2020/1054 av 15. juli 2020 som gjelder endring av forordning (EF) nr. 561/2006 med hensyn til minstekrav til lengste tillatte daglige og ukentlige kjøretid og minstekrav til pauser og døgn- og ukehvil, og av forordning (EU) nr. 165/2014 med hensyn til posisjonsbestemmelse ved hjelp av fartsskrivere.

Forordning (EU) 2020/1055 av 15. juli 2020 som gjelder endring av forordning (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EU) nr. 1024/2012 med sikte på å tilpasse dem utviklingen i veitransportsektoren.

Finansdepartementet
Ikraftsettelse av en protokoll til skatteavtalen mellom Norge og Belgia, undertegnet i Oslo 8. september 2021.

Olje- og energidepartementet
Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel under tildeling i forhåndsdefinerte områder 2021.