Offisielt frå statsrådet 11. oktober 2019

I statsrådet i dag vart førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud utnemnd til ny riksadvokat.

Statsråd vart halde på Oslo slott 11. oktober 2019. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Meld. St. 4 (2019-2020)
Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 3 L (2019-2020)
Endringer i passloven (passgebyr)

Prop. 4 L (2019-2020)
Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.)
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 2 L (2019-2020)
Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Delt ikrafttredelse av lov 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven). Loven § 6 annet og tredje ledd trer i kraft 1. november 2019. Loven § 19 trer i kraft 1. januar 2020.

1. januar 2020 oppheves § 4-1 annet ledd og § 4-2 i lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikkloven).

Olje- og energidepartementet
Delt ikraftsetting av lov 25. mai 2018 nr. 21 om endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke).  Loven trer i kraft 1. november 2019, med unntak av § 4-1 sjette ledd.

Ikraftsetting av lov 25. mai nr. 22 om endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke).  Loven trer i kraft 1. november 2019.

3. Forskrift

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen fastsettes.

4. Styrer og utval

Finansdepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering (eiendomsmeglingsutvalget):

Leder av eiendomsmeglingsutvalget:
Professor Espen Rasmus Moen, Oslo

Øvrige medlemmer:
Advokat Terje Bergem, Trondheim
Professor Hans Henrik Edlund, Aarhus
Professor Hilde Hauge, Bergen
Fagdirektør bolig Olav Kasland, Bø i Telemark
Fagsjef Hanne Nordskog-Inger, Holmestrand
Sjef for dataanalyse og kunstig intelligens Julija Pauriene, Oslo
Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl, Gjerdrum
Forsker II André Kallåk Anundsen, Porsgrunn
Avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad, Oslo
Seksjonssjef Anne-Kari Tuv, Bærum
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg som skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene:

Leder av utvalget:
Victor Norman, professor emeritus, Bergen

Øvrige medlemmer:
Kristian Aasbrenn, høgskoledosent, Rendalen
Astri Syse, seniorforsker, Asker
Jonas Stein, stipendiat, Tromsø
Åslaug Krogsæter, rådmann, Nordfjordeid
Hans-Jacob Bønå, næringsdrivende, Vadsø
Wenche Dehli, helse- og sosialdirektør, Levanger
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Konstitusjon av Hannah Sumeja Atic som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet forlenges inntil 15. november 2019 kl. 1200.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Beograd, Serbia, Jørn Eugene Gjelstad, tillike til ambassadør i Skopje, Republikken Nord-Makedonia.

Utnevning av seniorrådgiver Mette Tangen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av brigader Ingrid Margrethe Gjerde til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av brigader Henning-André Frantzen til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av brigader Elisabeth Gifstad Michelsen til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av brigader Trond Kotte til generalmajor i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av kommandør Ståle Pedersen til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av førstestatsadvokat og embetsleder Jørn Sigurd Maurud til riksadvokat med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen til departementsråd i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Åremålsbeskikkelse av direktør for utbygging og drift Ingrid Sølvberg som direktør for Oljedirektoratet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Åremålsbeskikkelse for seks år av administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland som direktør for Statens vegvesen med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)